Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-87, 88 „За рекултивация на сметище на битови отпадъци“, местност „Вучата могила“, землище Дъбравите

ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД № 275/05.08.2020г.
гр. Белов
о

Във връзка с Решение № 89/22.05.2020г. и Решение № 152/29.07.2020г. на ОС-Белово и Протокол № 3/21.07.2020г., решение V на ЕСУТ.

На основание чл.60, ал. 1 от АПК, в административният акт може да се допусне предварително изпълнение. В настоящия слчай считам, че с допускането на предварително изпълнение на настоящия административен акт, ще се защити важен обществен интерес

ОДОБРЯВАМ:

I. На основание чл.129,ал.2 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за обособяване на:
– УПИ I-"За рекултивация на сметище за битови и неопасни производствени отпадъци" с площ от 13501 кв.м.
– УПИ IV- "За рекултивация на сметище за битови и неопасни производствени отпадъци" с площ от 13501 кв.м.
– УПИ V- "За сепарираща инсталация за битови отпадъци с площ от 10108 кв.м."
– УПИ VI- "За ведомствен път" с площ от 1115 кв.м. в местност "Вучата могила", з-ще Дъбравите.

Разработката предтавлява проект за:

1. Разделяне на УПИ I-87, 88 "За рекултивация на сметище за битови отпадъци", местност "Вучата могила", з-ще Дъбравите на два нови: УПИ I-"За реклутивация на сметище за битови отпадъци" с площ от 24908 кв.м. и УПИ IV-"За реклутивация на метище за битови и неопасни производствени отпадъци" с площ 13501 кв.м.

2. Промяна на предназначение на земеделска земя за ПИ 24414.109.83 и присъединяване на площта мъ към УПИ IV;

3. Промяна на предназначение на земеделска земя за част от ПИ 24414.39.106 и образуване на два нови УПИ: УПИ V-"За сепарираща инсталация за битови отпадъци с площ от 10108 кв.м. и УПИ VI-"За ведомствен път"

4. Промяна на предназначение на земя от горски фонд за част от ПИ 24414.109.1 в размер на 7264 кв.м. и присъединяването й към УПИ I.

II РАЗПОРЕЖДАМ: на основание Решение &numro; 89/22.05.2020г. и Решение &numro; 152/29.07.2020г. на ОС-Белово, във връзка с чл. 60, ал.1 от АПК, да се допусне предварително изпълнение на настоящия административен акт.

Настоящата заповед да се съобщи на всички заинтересовани лица по реда на АПК и на длъжностните лица за сведение и изпълнение, както и да се публикува на интернет страницата на община Белово.

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на заповедта може да се обжалва пред Административен съд – гр. Пазарджик в тридневен срок от съобщаванто му, отделно от обжалването на самата заповед.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите пред Административен съд – гр. Пазарджик, в 14-дневен срок от съобщаването й.

ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
Кмет на Община Белово

Документи:

ЗАПОВЕД № 275/05.08.2020г. / 13.08.2020г. / – Изтегли