Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Решение № ПК-01-ЕО/2018

Решение № ПК-01-ЕО/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ-Пазарджик, с характер "да не се извършва екологична оценка" на Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) с изменение на ИПРЗ от 1971 г. и ПУП-ПУР от 2008г. на курорт Чаира в землище с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик

Документи:

Решение № ПК-01-ЕО/2018 / 15.01.2018г. / – Изтегли