Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол относно разгледане на подадените заявления по реда на чл.37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ за участие в процедурата за отдаване на общински пасища и мери на собственици или ползватели на животновъдни обекти

ПРОТОКОЛ

Днес 14.03.2019г. в 10.30 часа в изпълнение на Решение № 339 от 24.02.2017г. на ОбС – гр. Белово и Заповед № 123 от 11.04.2016г. на Кмета на община Белово е назначена комисия в състав:

Председател: инж. Анета Кечева – ДД "Специализирана администрация"

Членове:
1. Ненка Тодорова – Зам.-кмет и гл. счетоводител
2. Мария Иванова Митова-Тодорова – юрист
3. Любка Хаджийска – гл.спец. "УС и УТ"
4. Ирена Искрова – гл. спец. "УС и ХП"

Която се събира със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ за участие в процедурата за отдаване на общински пасища и мери на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

В законно установения сток до 11 март 2019год. в общинската администрация Белово няма подадени заявления.

На основание чл.37 и, ал.13 от ЗСПЗЗ пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, следва да се отдадат под наем чрез публичен явен търг за една стопанска година, като ще се допуснат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

На основание чл.37 и, ал.8 от ЗСПЗЗ, протоколът по ал.6 и ал.7 да се обяви в кметството и се публикува на интернет страницата на общината http://www.belovo.eu/ и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14 – дневен срок пред районния съд.

Комисията приключи своята работа с подписване и предаване на протокола в 11.00 часа.

Документи:

Протокол / 15.03.2019г. / – Изтегли