Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление – Конкурс за длъжността „Директор“ на Исторически музей, гр. Белово

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА , чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за развитие и закрила на културата и чл. 28, ал. 5 и ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 91/ 15.04.2019 година на Кмета на Община Белово

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ДИРЕКТОР на ОБЩИНСКИ КУЛТУРУН ИНСТИТУТ –
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – гр. Белово
при Община Белово

Място на работа: гр.Белово
Характер на работата: организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Общинския културен институт – Исторически музей – гр. Белово.

Правоотношението с Директора на музея е срочно за 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

I.Изисквания за длъжността

1.Минимални изисквания
а/ Образование – висше, образователно квалификационна степен "Магистър";
б/ Професионално направление – "история и археологияс", социология, антропология и науки за културата, за общоисторически музей;
в/ Професионален опит – 5 години в съответното професионално направление;
г/ Да притежава организационни умения, управленска, стратегическа и лидерска компетентност, адаптивност, комуникативност и умения за работа в екип.

2.Като предимство се счита:
а/ Присъдени научни степени;
б/ Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
в/ Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
г/ Чуждоезикова подготовка;
д/ Добра компютърна грамотност;

3. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:
– Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели и пътища, за тяхното постигане и очаквани резултати;
– Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Общинския културен институт – Исторически музей гр. Белово.
– Да познават и прилагат нормативната уредба в музейното дело и опазване на културното наследство, както и други нормативни актове, свързани с организацията на дейността и управлението на музея.
– Способност да прилагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

Документи:

Обявление / 15.04.2019г. / – Изтегли

Заявление за участие в конкурса / 15.04.2019г. / – Изтегли