Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно изменение на параметрите в разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Марица

ДО
Г-Н КМЕТА
НА ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Приложено изпращаме Ви СЪОБЩЕНИЕ, съгласно чл. 75, ал.(1) по ЗВ за открита процедура за изменение на параметрите в разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Марица, с цел – "Изграждане и реконструкция на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект", (Обект: Основен ремонт на мост над река Марица, свързващ махала Дунева с центъра на село Момина клисура – промяна по време на строителство).

Съгласно чл.62а, ал.(3) от Закона за водите (обн. ДВ, бр.67/1999г. изм.ДВ, бр.65/2006г.), е необходимо да направите публично обявяване, като поставите СЪОБЩЕНИЕТО на определените за това места в общината и ни уведомите писмено за точната дата на обявяването.

Искания и възражения по смисъла на чл.64,ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите от заинтересованите лица насочвайте на адрес:

гр. Пловдив
ул. Янко Сакъзов № 35
Басейнова дирекция ИБР – Пловдив

Приложение: съгласно текста

ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басенова дирекция "Източнобеломорски район"

Документи:

Съобщение / 15.12.2020г. / – Изтегли