Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

За вас работодатели – Дирекция „Бюро по труда“- Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция "Бюро по труда"- Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
 – безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 3312,89 лв.;
 – безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 3488,00 лв.;
 – безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 3190,00 лв.;
 – продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 7920,00 лв.;
 – за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 4267,00 лв.;
 – до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 7247,97 лв.;
 – безработни лица с трайни увреждания (чл.51,ал.2 от ЗНЗ)-свободни средства–3129,10 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
 – работодатели: читалища и организации от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 4383,53 лв.;
 – работодатели: организации от публичния сектор – държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие (Компонент 2) – свободни средства – 3685,49 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:
 – безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) – свободни средства – 3037,00 лв.;
 – работодателите могат да кандидатстват и за финансови средства за сключване на договори за обучение на възрастни по чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта – свободни средства – 1796,00 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция "Бюро по труда" – Септември, както и на тел. 03561/2056.

Документи:

Съобщение / 17.04.2018г. / – Изтегли