Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение до заинтересовани лица, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Решение № 121/19.06.2020 г. и Решение № 151/ 29.07.2020 г.на Общински съвет – гр.Белово

ОБЯВЛЕНИЕ

Община гр.Белово, област Пазарджик на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че с Решение № 121/19.06.2020 г. и Решение № 151/ 29.07.2020 г.на Общински съвет – гр.Белово се:

1. Обявява обект "Укрепване на свлачище в кв.17 и кв.18 с.Габровица" находящ се в село Габровица за "Обект от първостепенно значение" и включва обекта в Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за периода 2020 г., като общински обект от първостепенно значение.

2. Дава предварително съгласие за провеждане на законоустановените процедури по ЗОЗЗ и ЗУТ с цел реализиране на инвестиционното намерение за обекта.

3. Дава разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на поземлените имоти засегнати от изпълнението на проекта "Укрепване на свлачище в кв.17 и кв.18 с.Габровица".

4. Възлага на Кмета на Община Белово да извърши необходимите и правни действия в изпълнение на настоящето Решение.

Документи:

Съобщение / 17.09.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/