Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Белово

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от ОБЩИНА БЕЛОВО
седалище: обл.Пазарджик, гр. Белово, ул."Орфей" №4а, БУЛСТАТ 000351558

Пълен пощенски адрес:
област Пазарджик, гр. Белово, ул."Орфей" №4а, 4470

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел: 03581/2770/ 2773,
е-mail: kmet @ belovo.eu

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:
Костадин Варев– Кмет на Община Белово

Лице за контакти: Анета Кечева – директор дирекция, СА Телефон: 03581/27 70/ 27 73, тел. 0878 601 690

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА Белово има следното инвестиционно предложение:
"Закриване и рекултивация на депо за ТБ землище село Дъбравите, община Белово"

Характеристика на инвестиционното предложение:
1.Резюме на предложението (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Община Белово има инвестицинно намерение за реализация на проект:"Закриване и рекултивация на депо за ТБ землище село Дъбравите, община Белово" касае Площадка, отредена с ПУП, Заповед № 52/05.02.2018г. за УПИ I-87,88 "За рекултивация на сметище за битови отпадъци" с площ от 23 034 кв.м. местност "Вучата могила", землище с. Дъбравите ЕКАТТЕ 24414. Заповедта е влязла в сила на 23.02.2018г.

Площадката на съществуващото депо за ТБО на Община Белово, което ще бъде рекултивирано, е разположена в поземлен имот ПИ № 000086 и ПИ №000087 в землището на с.Дъбравите ЕКАТТЕ 24414, местност Вучата могила, община Белово, област Пазарджик. ПИ №000086 с начин на трайно ползване др. селскостопански терен е собственост на община Белово по силата на Нотариален акт за дарение на недвижим имот №141, том III, рег. № 3995, нот. Дело №416/2016г. ПИ №000087 е собственост на община Белово по силата на Акт №3173 за публична общинска собственост.

Със Заповед №19/23.01.2017г. във връзка с решение III от протокол №7/29.11.2016г. на ЕСУТ и решение №91/30.06.2016г. на ОС – Белово е одобрен ПУП – ПЗ на ПИ с пл. №000086 и ПИ с пл. №000087 в землище Дъбравите, като от пл. №000086 се образуват четири урегулирани поземлени имота с площ и отреждане както следва:

– УПИ I-86 "за рекултивация на сметище за битови отпадъци" с площ 12 324 кв.м;
– УПИ II-86 "за компостиране на битови отпадъци" с площ 8 000 кв.м.
– УПИ III-86 "за предварително третиране на отпадъци /сепарираща инсталация/" с площ 8 000 кв.м;
– УПИ IV-86 "за ведомствен път" с площ от 2 147 кв.м.
От ПИ с пл. №000087 се образува УПИ V-87 "за рекултивация на сметище за битови отпадъци" с площ 10 710 кв.м.

Със заповед №52/05.02.2018г. във връзка с решение №447/29.09.2017г. на ОС- Белово и Протокол №1/09.01.2018г., решение IV на ЕСУТ е одобрен ЧИ ПУП- ПЗ за обединяване на УПИ I-86 "за рекултивация на сметище за битови отпадъци" и УПИ V-87 "за рекултивация на сметище за битови отпадъци" в новообразувано УПИ I-87,88 "За рекултивация на сметище за битови отпадъци" с площ от 23 034 кв.м. местност "Вучата могила", землище с. Дъбравите ЕКАТТЕ 24414. Заповедта е влязла в сила на 23.02.2018г.

Съгласно §4, ал.2 от Наредба №6 от 27.08.2013г. то следва да бъде закрито след влизане в експлоатация на новото регионално депо в с. Алеко Константиново, община Пазарджик, Област Пазаржик.

Депото за производствени отпадъци, разположено непосредствено до общинското депо в местността "Савови ниви", е служело за депо на Завода за хартия в гр. Белово, но не функционира повече от 10 години. Тререна в местн.,"Савови ниви,, е бил определен за депо още през 1972 год. и се ползвало както от завода , така и от населението. Едва през 2005год терена е бил разделен и КВС се обособяват два отделни имота – за сметище на селото/ последствие това се ползва като сметище/ депо/ на община Белово/ и на "Завод за хартия" АД. До 31.12.2018год. предприятието извозва със собствен превоз отпадъците си и ги депонира на общинското депо.

Производствени отпадъци се депонират и съвместно с битовите отпадъци на съществуващото общинско депо за отпадъци в местността "Савови ниви" (текстилни отпадъци). При анализиране на количествата производствени и опасни отпадъци трябва да се има предвид, че за периода 2000 – 2010 г. се наблюдават промени в индустриалния сектор, както в структурата по отрасли, така и в броя на фирмите от този сектор, производството драстично намалява, от там и обема на отпадъка. Следва да се има предвид че голяма част от терена / бивше депо на предприятието/ е запръстен и не ползван повече от 9 години за депониране на отпадък.

През 1970г. и 1972год. в / сегашния имот/ ПИ № 000087 землище с. Дъбравите, община Белово е започнало депонирането на отпадъци за нуждите на кметство Дъбравите и ползването на имота като сметище. Поземлен имот с пл №000087 е с траен статут на неземеделска земя (сметище) повече от 47 години. В поземления имот няма изградени сгради, огради, водопровод, електропровод, пътища и инженерни съоръжения.

Площадката, отредена с ПУП, Заповед № 52/05.02.2018г. за УПИ I-87,88 "За рекултивация на сметище за битови отпадъци" с площ от 23 034 кв.м. местност "Вучата могила", землище с. Дъбравите ЕКАТТЕ 24414. Заповедта е влязла в сила на 23.02.2018г.

Документи:

Уведомление за инвестиционно предложение / 18.10.2018г. / – Изтегли