Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Община Белово на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ обявява: Изработен и приет е ПУП – ПП /парцеларен план/ за определяне на проектно, подземно трасе на оптична кабелна линия, преминаваща през землищата на гр.Белово, с.Момина клисура и с.Сестримо

Община Белово на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ обявява: Изработен и приет е ПУП – ПП /парцеларен план/ за определяне на проектно, подземно трасе на оптична кабелна линия, преминаваща през землищата на гр.Белово, с.Момина клисура и с.Сестримо, община Белово.

Проектът е изложен в общината, ет.2, стая № 12. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до общинска администрация.