Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № ТУ-194/07.12.2020 г. на Областен управител на област Пазарджик за одобряване на План на новообразуваните имоти /ПНИ/ на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Белово, област Пазарджик обявява:

Със Заповед № ТУ-194/07.12.2020 г. на Областен управител на област Пазарджик на основание §4к, ал.6 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и т.3.7. от заповеди № РД-46-494/22.08.2003 г. на МЗГ и № РД-02-14-454/22.08.2003 г. на МРРБ за техническите изисквания и условията за контрол по плановете по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.32, ал.1 от закона на администрацията е одобрено:

План на новообразуваните имоти /ПНИ/ в мащаб М 1:1000 на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в обхват на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори по КККР:

– В землището на гр.Белово, ПИ с идентификатори 03592.2.1004 и 03592.2.1008 в местност „Кутела – Додови ниви”, съгласно заповед за одобряване на КККР № РД-18-34/20.05.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК;

– В землището на с.Момина клисура, ПИ с идентификатори 48903.84.483 и 48903.29.545 в местност „Горен друм – Друма”, съгласно заповед за одобряване на КККР № РД-18-119/20.02.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез Областен управител на област Пазарджик, пред Районен съд – Пазарджик в 14 дневен срок от обнародването за заповедта в брой № 106 от 15 декември 2020 г. на Държавен вестник, съгласно §19, ал.1 от ЗИД на АПК, ДВ бр.39 от 2011 г., изм., бр.58 от 2017 г. в сила от 18.07.2017 г.

Документи:

Обявление УТ-1519 / 18.12.2020г. / – Изтегли