Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Инвестиционно предложение: „Изграждане на промишлено предприятие за производство на алуминиеви детайли под налягане“

ДO
КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОВО

ул. "Орфей" № 4А
4470 гр. Белово

КОПИЕ:
"АЛЕКСА-БЪЛГАРИЯ" ЕООД

гр. Белово
ул. "Освобождение" № 62, ет.2

Относно: Преценяване на необходимостт от ОВОС на инвестиционно предложение: "Изграждане на промишлено предприятие за производство на алуминиеви детайли под налягане" в поземлен имот (ПИ) с индетификатор 03592.1.2239, м. "Крайчинец" по КККР на гр.Белово, обл. Пазарджик, с вх.№ ПД-01-1068/12.04.2018 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,
Във връзка с последните изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), ДВ, бр.3 от 05.01.2018г., в сила от 09.01.2018г, на основание чл. 6, ал.9, т.2 от същата, приложено, Ви изпращам на електронен носител искане и информация по приложение № 2 на инвестиционно предложение: "Изграждане на промишлено предприятие за производство на алуминиеви детайли под налягане" в поземлен имот (ПИ) с индетификатор 03592.1.2239, м. "Крайчинец" по КККР на гр.Белово, обл. Пазарджик, с възложител "АЛЕКСА-БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Обръщам Ви внимание, че на основание чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за ОВОС, в срок от 3 дни от получаване на информацията и приложение №2, е необходимо да осигурите обществен достъп до същата за най-малко 14 дни, като поставите съобщението на интернет страницата си (ако имате такава) и обществено достъпно място в сградата на общината за изразяване на становища от заинтересованите лица. В срок до 3 дни от изтичане на определения срок, следва да изпратите служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното осигуряване, по образец съгласно приложение № 7 на Наредбата за ОВОС, на РИОСВ-Пазарджик.

(Образец на приложение №7 може да бъде свалено от www.riewpz.org/Образци на формуляри/ОВОС и екологична оценка/Писмо по чл.6)

Приложение: съгласно текста

С уважение,
КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

Документи:

Инвестиционно предложение / 19.04.2018 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/