Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Решение № 596/31.10.2018 г.

ОБЩИНА БЕЛОВО

РЕШЕНИЕ № 596/31.10.2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.5 и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Белово реши:

ОДОБРЯВА проект на ПУП – ПП (парцеларен план) за трасе, обект: Захранващ водопровод, кабел и канал до имот 000087 в т.ч. и новообразуван УПИ "За изграждане на компостиране на битови отпадъци" в местността "Вучата могила", землище Дъбравите, ЕКАТТЕ 24414, Община Белово.

Председател на ОбС:
В. Савов