Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за Инвестиционно предложение: „Реконструкциа и рехабилитация на улици в град Белово“

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от Община Белово, ул. Орфей, №4 A
Обл. Пазарджик, гр. Белово

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА БЕЛОВО

има следното инвестиционно предложение: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ГРАД БЕЛОВО, подобект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ГРАД БЕЛОВО.

Документи:

Уведомление за инвестиционно предложение / 30.12.2019г. / – Изтегли