Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Писмено съобщение до заинтересовани лица, на основание §4 от ЗУТ

ПИСМЕНО СЪОБЩЕНИЕ

УТ-1003/21.08.2020г.

Днес 21.08.2020г., Петя Стойкова – специалист "УТС, КР" при Община Белово на основание &4 от ЗУТ изготви писмено съобщение и го постави на видно място на информационното табло на Община Белово и сайта на общината:

На основание чл.210,ал.4 от ЗУТ и във връзка с решение взето с протокол от 02.12.2019г. от комисия назначена със Заповед № 365/14.11.2019г. за определяне размера на сервитутното право на имот с ограничен режим на ползване, уведомяваме:

РАДА БЛАГОЕВА ПЕТРОВА, ДИМИТЪР БЛАГОЙ ПЕТРОВ, ВЛАДА ПЕТРОВА КАРАСТОЯНОВА, МАРИЯ ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА и ЕЛИЗА РАЧО ПЕТРОВА – За Ваш имот с идентификатор 03592.1.2125 от картата на възстановената собственост (КВС) земеделска земя с площ 0.998 дка, НТП – нива, в землището на гр. Белово ЕКАТТЕ 03592, м "Добрилец", собственост на н-ци на Рачо Петров Стоянов се налага ограничения в ползването както следва:

– Площ с учредено право на прокарване и право на преминаване с 0.054 дка. или 54 кв.м. – сервитут.
– Общата оценка за площта с ограничения в ползването е 55.00 лв. без ДДС.

За изплащане на определеното парично обезщетение следва да подадете заявление до Кмета на Общата Белово и другите необходими документи, съгласно приложените образци.

Съгласно чл.210 от ЗУТ определената сума е налична в "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД по сметка:

Изплащането ще започне, след влизане в сила на решението на комисията назначена със Заповед 365/14.11.2019г.

Документите може да изпращате по пощата с обратна разписка, на адрес:
Общата Белово
гр. Белово, пк 4470
ул. Орфей № 4A

Допълнителна информация на телефон
Централа 03581 27-73
Вътрешен 114
Лице за контакт: Петя Стойкова

Приложение:
1. Заявление – Образец №1;
2. Декларация за изплащане на парични обезщетения – Образец №3;
3. Пълномощно – Примерен образец №4;

Съставил и обявил: Петя Стойкова

Писменото съобщение е обявено на информационното табло на община Белово и сайта на 21.08.2020г.

Документи:

Съобщение – УТ-1003/ 21.08.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/