Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за подбор на преброители и контрольори

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, придружено с автобиография (по образец), копие от диплома за завършено образование, документ, удостоверяващ IBAN и снимка – цветна, на фотохартия (от студио) с размери 3.0 х 3.8 см. Документите ще се приемат в административната сграда на Община Белово, с адрес: гр.Белово, ул. "Орфей" № 4а (деловодство).

Кандидатите за преброители и контрольори трябва да са пълнолетни лица. Минималната изисквана степен на завършено образование е средно образование. Завършилите висше образование и студентите във висшите учебни заведения, ще да бъдат с предимство при подбора на кандидати.

Най-подходящи са хора, които работят в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с "работно време" от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

За преброители и контрольори няма да се набират лица, работещи като данъчни служители, инспектори или полицаи.

Преброителите и контрольорите ще извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от Закона срок. Заплащането на техния труд ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените от тях преброителни карти и броя на преброените обекти и лица в назначените им преброителни участъци. Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Преминаването през обучителен курс е задължително. С одобрените кандидати ще бъде сключен граждански договор.

Документи:

Съобщение / 21.09.2020г. / – Изтегли