Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за заустване на отпадни води от обект: „Електрическа топлоцентрала за производство на ел. и топлинна енергия от биомаса с растителен произход с ел. мощност 1,5MW“

Приложено изпращаме Ви съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62а ал.1 и ал.2 за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Река Марица, част от водно тяло с код BG3MA900R201 – „Река Марица от град Долна Баня до град Белово“, с цел заустване на температурно замърсени производствени отпадъчни води за проектиране на обект: „Електрическа топлоцентрала за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса с растителен произход с електрическа мощност 1,5 MW“, град Белово, община Белово, Област Пазарджик.

Съобщение – Изтегли