Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Помощен план на ползвателите и бившите собственици /ПП/ и план на новообразуваните имоти /ПНИ/ в цифров и графичен вид в М 1:1000 на земеделски земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на гр.Белово ЕКАТТЕ 03592 и с.Момина клисура ЕКАТТЕ 48903

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Белово, област Пазарджик на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ обявява, че са приети:

Помощен план на ползвателите и бившите собственици /ПП/ и план на новообразуваните имоти /ПНИ/ в цифров и графичен вид в М 1:1000 на земеделски земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на гр.Белово ЕКАТТЕ 03592 и с.Момина клисура ЕКАТТЕ 48903 в обхват на поземлени имоти с идентификатори 03592.2.1004 (стар 000039) и идентификатори 03592.2.1008 (стар 000044) в местност „Кутела – Додови ниви”, з-ще гр.Белово и за: 48903.29.545 (стар 000545) и 48903.84.483 (стар 000483) в местност „Горен друм – Друма”, з-ще с.Момина клисура.

На основание чл.28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до Кмета на община Белово, като към преписката се прилагат копия на всички документи за права за собственост, удостоверения за права на ползвател, оценителни протоколи, квитанции и др.

Помощния план и планът на новообразуваните имоти са изложени за разглеждане в стая № 12, ет.2 в сградата на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Документи:

Съобщение / 24.08.2020г. / – Изтегли