Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Гроздоберна кампания 2018 г.

До
Кмета на Община
Белово

Относно: Гроздоберна кампания 2018г.

Уважаеми г-н/г-жо кмет,
Във връзка с гроздоберна кампания 2018г., Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламен 436/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2018г. Същите да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр.Пловдив

Срок за подаване на Декларациите за реколта от грозде в съответствие с чл.8 на Регламент 436/2009г. е най-късно до 15 Януари.

Съгласно горепосоченото и чл.8 на същия регламент, нарушителя съответно гроздопроизводител, който не е обявил реколтата си в законоустановения срок или нарушил императивните актове по прилагането им, ще бъде наказан с глоба от 500 до 1000лв. за физически лица и от 2000 до 10 000 лв. – за юридически лица и еднолични търговци ако не подлежи на по-тежко наказание.

Моля за Вашето съдействие, да уведомите производителите на винени сортове грозде във Вашата община да подадат декларации съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г.

С уважение,
Тодорка Стойчева
Началник отдел на
ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив

Документи:

Съобщение / 25.10.2018г. / – Изтегли