Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол от заседание за избор на Директор на Исторически музей – гр.Белово

П Р О Т О К О Л № 2/ 27.08.2019г.

относно заседание за избор на директор на Исторически музей, гр. Белово

Днес, 27.08.2019 г. от 11.00 ч. в Община Белово, гр.Белово, ул."Орфей" № 4А, се проведе заседание за избор на директор на Исторически музей, гр. Белово, съгласно Заповед 232/21.08.2019 г. на кмета на община Белово.

Комисия в състав:
Председател:
1. Ненка Тодорова – Зам.-кмет на община Белово

Членове:
2. Десислава Дикова -Гл. експерт към Министерство на културата
3. Доц. д-р Ангел Янков – Директор на Регионален етнографски музей, гр. Пловдив
4. Ас. Петър Калчев – Директор на Регионален исторически музей, гр. Стара Загора
5. Валентина Василева – Директор на Регионален исторически музей "Стою Шишков" , гр. Смолян
6. Любомира Танева – Секретар на ОБСС "Подкрепа";
7. Мария Тодорова-Митова – юрист.

Проведе конкурса съгласно Правила за провеждане на конкурса за заемане на длъжността – Директор на Исторически музей, гр. Белово, утвърдени на дата 24.06.2019 г. от кмета на Община Белово.

Председателят на комисията определи за технически секретар Невена Вальова – ст. спец. "Човешки ресурси" в община Белово.

В рамките на 45 минути комисията се запозна с концепция за "Дейността и развитието на Исторически музей- гр. Белово през периода 2019 -2024 г." на г-жа Севдалина Александрова Попова, след което кандидатът беше поканен за изслушване.

След изслушването на кандидата комисията премина към задаване на въпроси свързани с бюджета на музея, изграждане на експозициите, ремонт на музейните обекти, опции за финансиране от Министерство на културата, партньорство с училищата,документацията, мотивиране на служителите в музея, използване на "Свети Спас"/Левке за експозиция, виртуална реалност и провеждане на културни събития, реклама и популяризиране на музейните обекти и др.

След приключване на събеседването всеки член на комисията попълни индивидуална оценъчна карта. Получената средната оценка за кандидата Севдалина Александрова Попова е 43,14 т., което е 95,87 % от общите.

Съгласно правилата кандидатът е получил над 60% от общия брой точки.

Документи:

Протокол №2 / 28.08.2019г. / – Изтегли