Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение – Община Белово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 278/15.11.2016 г. на ОС-Белово е одобрен проект за ЧИ ПУП – ПЗР

Община Белово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 278/15.11.2016 г. на ОС-Белово е одобрен проект за ЧИ ПУП –  ПЗР  за квартали: кв.75, кв.116а, кв.74, кв.76, кв.78, кв.122, кв.117 по плана на гр.Белово, община Белово, област Пазарджик, като се променя отреждането за производствени и складови дейности.

Проектът е изложен в община Белово, ет. 2, стая 12. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.