Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

БДИБР Пловдив изх.№ РР-03-16/2018г. – „Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект и за защита на вредното въздействие от водите“

До
Г-н Кмета на
Община Белово
Област Пазарджик

Приложено изпращаме Ви СЪОБЩЕНИЕ, съгласно чл.62а, ал.(1) и (2) от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Яденица, с цел – "Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект и за защита на вредното въздействие от водите" – (покриване на участък от р.Яденица, изграждане на 6 бр. дънни прага, облицовка на компроментирани участъци по речното корито), в регулацията на град Белово, община Белово, област Пазарджик, съгласно чл.46,ал.1,т.1,букви "б,г" от ЗВ.

Съгласно чл.62а, ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ, бр.67/1999г. изм.ДВ,бр.65/2006г.), е необходимо да направите публично обявление, като поставите СЪОБЩЕНИЕТО на определените за това места в общината и ни уведомите писмено за точната дата на обявлението.

Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.(1),т.2 и т.3 от Закона за водите от заинтересованите лица насочвайте на адрес:

гр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35
Басейнова дирекция ИБР – Пловдив

Приложение: Съгласно текста

Инж. Цветелина Кънева
Директор на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Документи:

Съобщение изх.РР-03-16/2018г. / 30.10.2018 / – Изтегли