Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение до всички собственици или ползватели на животновъдни обекти

Уважаеми замеделски стопани,
Съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ  до 12.03.2018 г./вкл./ Община Белово обябвява Прием на заявления  за предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд.

Заявлението за предоставяне е по образец, одобрен със Заповед № РД 46-214 от 23.02.2015 год. на Минисъра на земеделието и храните и същото може да получите и подадете в Деловодството на Общината в рамките на работното време от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Към заявлението задължително се прилагат:
1.    Копие на документ за самоличност на физическите лица;
2.    Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгл. чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3.    Копие на документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждане на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;
4.    Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;
5.    Декларация за липса на задължения от НАП

Документи:

Съобщение / 02.02.2018 г. / – Изтегли

Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ / 02.02.2018 г. / – Изтегли

Декларация задължения / 02.02.2018 г. / – Изтегли

Приложение 1 / 02.02.2018 г. / – Изтегли

Приложение 2 / 02.02.2018 г. / – Изтегли

Приложение 3 / 02.02.2018 г. / – Изтегли

Пасища Аканджиево / 02.02.2018 г. / – Изтегли

Пасища Белово / 02.02.2018 г. / – Изтегли

Пасища Дъбравите / 02.02.2018 г. / – Изтегли

Пасища Габровица / 02.02.2018 г. / – Изтегли

Пасища Мененкьово / 02.02.2018 г. / – Изтегли

Пасища Момина Клисура / 02.02.2018 г. / – Изтегли

Пасища Сестримо / 02.02.2018 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/