Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Община Белово, Ви уведомява за изготвена информация по Приложение № 2, за преценяване на необходимостта от ОВОС за обект: „Изграждане на съоръжение за водохващане от река Марица”

На основание  чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр.94 от 30 Ноември 2012 г.).

Община Белово, Ви уведомява за изготвена информация по Приложение № 2, за преценяване на необходимостта от ОВОС за обект: „Изграждане на съоръжение за водохващане от река Марица”, в имот с идентификатор № 03592.501.1564 по КККР на гр. Белово, за охлаждане на обект „Изграждане на електрическа и топлоцентрала” в имот с идентификатор 03592.501.1564 по КККР на гр. Белово

Възложител: „Родопи” – АД – гр. Белово, бул. „Освобождение” №83, Телефон, факс и е-mail: 0888 505 111, kolev_n@yahoo.com

Местонахождение: в имот с идентификатор 03592.501.1564 по КККР на гр. Белово

Документацията е на разположение за обществен достъп за становища и мнения от 14.10.2014 г. до 27.10.2014 г. , в сградата на Община Белово – Екология, етаж 2, стая № 9, тел.: 0878/ 155-679