Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Стартира проект „Работа“ за близо 9 700 безработни и неактивни лица

Близо 9 700 безработни и неактивни лица ще бъдат наети през 2018 г. по новия проект "Работа", който стартира на 16 февруари. Той е продължение на успешната реализация през миналата година на пилотната програма "Работа", която обхвана общините с най-висока безработица в Северозападна България и благодарение на която до края на 2017 г. 1 139 безработни от региона бяха включени в заетост.

Конкретният бенефициент по проект "Работа" е Агенцията по заетостта. Предвижда се изпълнението на проекта да е с национален обхват и да се прилага в 193 общини, в които безработицата е над средната за страната за предходните 12 месеца.  Определеният бюджет е в размер на 80 млн. лв., осигурени по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

През 2018 г. обхватът на проект "Работа" ще бъде разширен в сравнение с пилотното изпълнение на програмата от миналата година. Освен продължително безработни в него ще се включат и неактивни лица, които ще бъдат активирани от наети към съответните общини специалисти. Безработните и активираните неактивни лица ще бъдат наемани на пълно или непълно работно време (най-малко 4 часа на ден) за период до 12 месеца и ще получават възнаграждение равно на минималната заплата. По заявка на работодателя може да бъде осигурен и наставник, който също ще е част от целевата група на проекта.

Има възможност заетостта да се комбинира с обучение, за да може наетите да придобият трудови навици и да успеят да останат на пазара на труда и след края на финансирането на програмата.

Приемът на документи по проект "Работа" започва на 16 февруари 2018 г. в бюрата по труда в страната и ще продължи до 9 март 2018 г. включително, като ще има възможност за подаване и на електронни заявки на официалния сайт на Агенцията по заетостта.

Проект "Работа"

Цел на проекта: Преодоляване на регионалните диспропорции на пазара на труда и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица (вкл. от неравностойно положение на пазара на труда), от райони с високо равнище на безработица. Цел на проекта е и повишаване на икономическата активност, както и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни лица и активиране на неактивни лица чрез предоставяне на възможности за включване в различни форми на обучения и заетост. Целенасочена подкрепа ще бъде предоставяна към дълготрайно безработните лица с цел преодоляване на пречките и създаване на предпоставки за включването им в заетост. Операцията ще спомогне за справяне с дисбаланса в разпределението на работната сила и безработицата в малките населени места, в които е налице неблагоприятна демографска ситуация. Това от своя страна ще осигури превенция от трайно намаляване на населението в трудоспособна възраст в тези региони, като се осигурят възможности за заетост и разкриване на нови работни места.

Дейности:

– Активиране на неактивни лица в определените региони, посредством наемане на специалисти по активиране към съответните общини.
– Мотивиране на безработни лица за активно поведение на пазара на труда, вкл. предоставяне на специфични консултации с акцент към дълготрайно безработни лица от служители на Центровете за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП).
– Предоставяне на обучение чрез издаване на ваучери за придобиване или повишаване на професионалната квалификация /но не по-висока от втора квалификационна степен/ на безработни лица, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
– Предоставяне на обучение чрез издаване на ваучери за придобиване на ключови компетентности на безработни лица, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
– Наемане на лицата от целевите групи на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 12 месеца.
– Осигуряване на наставник (представител на целевата група) на наетите по проекта лица за не повече от 12 месеца.

Целева група: Безработни и неактивни лица

Минимум 2/3 от включените лица в дейностите по проекта при един работодател трябва да бъдат от следните приоритетни групи:
– Дълготрайно безработни лица;
– Новорегистрирани като безработни лица (икономически неактивни лица), които по информация от Национална агенция по приходите не са работили през предходните 12 месеца.  

Бюджет на проекта: 80 000 000 лв.

– Средства от ЕСФ – 68 000 000 лв. (85%)
– Национално съфинансиране – 12 000 000 лв. (15%)

Продължителност: до 2019 г.

Индикатори:
– Индикатор за изпълнение: Безработни  и неактивни лица – 9 635 бр.
– Индикатор за резултат: Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията са придобили квалификация  или имат работа – 7 220 бр.

 

Документи:

Проект "Работа"  / 17.02.2017 / – Изтегли