Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на имоти, публична общинска собственост

На основание Заповед № 30/22.01.2016г. на Кмета на Община Белово,област Пазарджик, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на имоти, публична общинска собственост, както следва:

– част от имот, публична общинска собственост съгл. АПОС № 107 от 25.01.2002 г., представляваща помещение с площ 20 кв.м. с предназначение кабинет за извънболнична медицинска помощ заедно с правото за общо ползване на санитерен възел, чакалня и др., находящ се в УПИ І – За Кметство, фурна и поща, кв. 30 по ПУП на с. Габровица.

– част от имот, публична общинска собственост съгл. АПОС № 5707 от 16.02.2015 г., представляваща помещение с площ 25.50 кв.м. с предназначение кабинет за извънболнична медицинска помощ заедно с правото за общо ползване на санитерен възел, чакалня и др., находящ се в УПИ ІІІ-131 „За кметство”, кв. 15 по ПУП на с. Аканджиево.

– част от имот, публична общинска собственост съгл. АПОС № 43 от 04.12.1999 г., представляваща помещение с площ 46 кв.м. с предназначение кабинет за извънболнична медицинска помощ заедно с правото за общо ползване на санитерен възел, чакалня и др., находящ се в УПИ ІХ-344, кв. 21 по ПУП на с. Мененкьово.

– част от имот, публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 15.00 кв.м. с предназначение кабинет за извънболнична медицинска помощ заедно с правото за общо ползване на санитерен възел, чакалня и др., находящ се в УПИ І-„Кметство, поща и здравен дом”, кв. 22 по ПУП на с. Дъбравите.

– част от имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 59/04.07.2000 г., представляваща помещение с площ 20 кв.м., с предназначение кабинет за извънболнична медицинска помощ заедно с правото за общо ползване на санитерен възел, чакалня и др., находящ се в УПИ ХХІ, кв. 20 по ПУП на с. Голямо Белово.

2. Обща начална месечна наемна цена  –  1.37 лв./кв.м (един лв. и 37 ст.) без ДДС.

3. Търгът да се проведе от 13.30 ч. на 15.02.2016 г. в сградата на Община Белово, гр.Белово, ул.”Орфей”, № 4а, ет.4 в заседателната зала на ОбС.

4. Размерът на депозита за участие в търга е 500 лв.(петстотин лв.), внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30 часа на 12.02.2016 г.

5. Кандидатите /физически и юридически лица регистрирани по Търговския закон/ за участие в търга подават писменно заявление по образец в деловодството на общината, ет.1, Информационен център, в  срок до 16.30 ч. на  12.02.2016 год.

 6. Цената на един комплект тръжната документация е 100 лв.(сто лв.) без ДДС. Същата се закупува от касата на отдел ”СБМДТ”, ет.1, след издаване на фактура в стаята на същият отдел на ет.2, в срок до 16.30 ч. на 12.02.2016г.

 7. Огледът на имотите  да се осъществява всеки ден, в рамките на работното време на общинска администрация.

       

 

Обява 25.01.2016 г. – Изтегли