Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за инвестиционно намерение от „Теленор България“ ЕАД

Уведомление
за инвестиционно намерение
от "Теленор България" ЕАД
гр. София, ж.к. "Младост" 4, Бизнес парк София, сграда 6

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/2003г. изм. и доп.) Ви уведомяваме за нашето инвестиционно предложение:

Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: Приемо-предавателна станция №6435 на "Теленор България" ЕАД, находящ се на адрес: УПИ № V, "Културен дом", кв. 29, по ПУП на с. Мененкьово, общ. Белово.

Молим за Вашето становище относно реализацията на инвестиционно предложение, предвид устройствената зона, в която попада територията, както и относно проявения обществен интерес към него.

Прилагам:
1. Информация по чл. 4, ал.3 от Наредбата за ОВОС.
2. Обява, с която да бъде информирано засегнатото население на територията на общината.
3. Нотариален акт.
4. Договор за наем от 16.08.2018г.
5. Скица № 145/04.07.2018г. – издадена от Община Белово
6. Пълномощно.

Уведомител:
/Валерия Руменова Щилиянова – пълномощник/

Документи:

Обява / 11.12.2018г. / – Изтегли