Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обновяване и Благоустрояване на Площад пред кметство Мененкьово, община Белово в УПИ XXV-308 от кв. 29 по плана на с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик ID: 9087279

ОБНОВЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ на Площад пред кметство Мененкьово, община Белово (за широко обществено ползване, предназначен за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение) в УПИ XXV-308 от кв. 29 по плана на с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик ID: 9087279

Обявления

08.04.2019 г.

Протоколи и документи на комисиите

Договори и анекси