Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Участниците в Доброволно формирование „Община Белово” получиха служебни карти и предпазно облекло

Днес, 13.11.2014 г., кметът на община Белово-инж. К.Варев, връчи на  седемте членове от сформираното Доброволно формирование в общината  униформи и служебни карти за работата им като доброволци. В своето приветствие той ги поздрави за решението им да участват в предотвратяването или овладяването на бедствия, пожари и извънредни ситуации. На мероприятието присъстваха инж. К.Пипонков-началник РС ПБЗН, Г. Поюков-инспектор ДПК и ПД РС ПБЗН, Ст. Стоилов-началник УП Белово, Ненка Тодорова-директор на дирекция ФСДУСАО и главен счетоводител в община Белово, Цветозара Блажева-директор на дирекция ЕПХПУТ в община Белово.

Със заповед на кмета на общината бяха определени за ръководител на формированието Ст.Хараланов и за заместник-ръководител Ст.Танев. Защитното облекло на доброволците включва летен и зимен костюм с надпис ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИНА БЕЛОВО и специални обувки. На всички участници е направена и застраховка живот.
Доброволците преминаха през петдневно обучение как да действат в случай на бедствия или аварии, проведено от служители на РС по ПБЗН в гр.Белово, съгласно учебна програма, включваща два модула-„Пожарно-аварийна безопасност” и „Действия при бедствия и аварии”.Предстои провеждане на модул „Оказване на долекарска помощ”. С получените знания и умения членовете на доброволното формирование ще могат да се включват в спасителни акции и да изпълняват основни дейности по защита на населението: предупреждение, изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието, оповестяване, спасителни операции, ограничаване и ликвидиране на пожари, операции по издирване и спасяване, извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи, оказване на първа долекарска помощ на пострадали при пожари, бедствия и извънредни ситуации и други операции, свързани със защита.