Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019г., съгласно чл. 37 в, ал.5 от ЗСПЗЗ за землището на с. Габровица

З А П О В Е Д

№ РД-06-298/27.09.2018 г.

СТОЯН ТРАЯНОВ – директор на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Габровица, община Белово, област Пазарджик, за стопанската 2018– 2019 г. (1.10.2018 г. – 1.10.2019 г.), а именно: заповед № РД 06-166/02.08.2018 г., по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ, за създаване на комисия, доклада на комисията и приложените към него: служебно разпределение, проекта на картата за разпределение на масивите за ползване в землището, проекта на регистър към картата, които са неразделна част от служебното разпределение, както и всички останали документи по преписката, за да се произнеса установих от фактическа и правна страна следното:

І. ФАКТИЧЕСКА СТРАНА
1) Заповедта на директора на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик № РД 06-166/02.08.2018 г., с която е създадена комисията за землището на с.Габровица, община Белово, област Пазарджик, е издадена до 05.08.2018 г., съгласно разпоредбата на чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ.
2) Изготвен е доклад на комисията , който е подписан от всички членове.
Докладът съдържа всички необходими реквизити и данни, съгласно чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ и чл. 72в, ал. 1 – 4 ППЗСПЗЗ.
Към доклада на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ са приложени служебното разпределение, проектът на картата на масивите за ползване в землището и проектът на регистър към нея.
3) В предвидения от закона срок от комисията е изготвено служебно разпределение на масивите за ползване в землището, което отговаря на изискванията на чл. 37в, ал. 3 и ал. 4 ЗСПЗЗ и чл. 74, ал. 1 – 4 ППЗСПЗЗ.
Неразделна част от служебното разпределение са проектът на картата за разпределение на масивите за ползване в землището и регистърът към нея, който съдържа всички необходими и съществени данни, съгласно чл. 74, ал. 1 – 4 ППЗСПЗЗ.

ІІ. ПРАВНА СТРАНА
Процедурата по сключване на споразумение между ползвателите/собствениците на земеделски земи (имоти), съответно за служебно разпределение на имотите в масивите за ползване в съответното землище, има законната цел за насърчаване на уедрено ползване на земеделските земи и създаване на масиви, ясно изразена в чл. чл. 37б и 37в ЗСПЗЗ, съответно чл.чл. 69 – 76 ППЗСПЗЗ.
По своята правна същност процедурата за създаване на масиви за ползване в землището за съответната стопанска година е един смесен, динамичен и последователно осъществяващ се фактически състав. Споразумението между участниците е гражданскоправният юридически факт, а докладът на комисията, служебното разпределение на масивите за ползване и заповедта на директора на областната дирекция "Земеделие", са административноправните юридически факти.
Всички елементи на смесения фактически състав са осъществени, като са спазени изискванията на закона, конкретно посочени във фактическата част на заповедта.

С оглед изложените фактически и правни доводи, на основание чл. 37в, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1-3, ал. 2 от ППЗСПЗЗ,

Р А З П О Р Е Д И Х:

Въз основа на ДОКЛАДА на комисията:
ОДОБРЯВАМ служебното разпределение на имотите по чл. 37в, ал. 3 ЗСПЗЗ, включително и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, с което са разпределени масивите за ползване в землището на село Габровица, община Белово, област Пазарджик, за стопанската година 2018 -2019 година, считано от 01.10.2018 г. до 01.10.2019 г.
ОДОБРЯВАМ картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище, както и регистърът към нея, които са ОКОНЧАТЕЛНИ за стопанската година, считано от 01.10.2018 г. до 01.10.2019 г.
Заповедта, заедно с окончателните карта на масивите за ползване и регистър, да се обяви в кметството на село Габровица и в сградата на общинската служба по земеделие гр. Септември, както и да се публикува на интернет страницата на община Белово и областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик, в срок от 7 дни от нейното издаване.
Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта са определени за ползване за стопанската 2018 – 2019 г., земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, е ДЛЪЖЕН да внесе по банкова сметка, с IBAN BG34UBBS80023300251210 и BIC UBBSBGSF, на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик, паричната сума в размер на определеното средно годишно рентно плащане за землището, в срок ДО ТРИ МЕСЕЦА от публикуването на настоящата заповед. Сумите са депозитни и се изплащат от областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик на провоимащите лица, в срок от 10 (десет) години.
За ползвателите, които не са заплатили в горния срок паричните суми за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т 2 ЗСПЗЗ, съгласно настоящата заповед, директорът на областна дирекция "Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В седемдневен срок от получаването на заповедта ползвателите превеждат паричните суми по сметка на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.
Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок, считано от обявяването/публикуването й, чрез областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик, по реда предвиден в АПК – по административен пред министъра на земеделието и храните и/или съдебен ред пред Районен съд гр. Пазарджик.
Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.

ДИРЕКТОР ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ПАЗАРДЖИК:
(СТОЯН ТРАЯНОВ)

Документи:

Заповед № РД-06-298 / 09.10.2018г. / – Изтегли