Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед №12 / 12.01.2018 г

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125 от Закона за горите, и писмо с изх.№ 06-00-4/05.01.2018г. на ТПДГС – Белово

ЗАБРАНЯВАМ:

1. Пашата в горските територии на селскостопански животни без пастир;
2. Пашата в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите, одобрените и регистрираните източници за производство на госрки репродуктивни материали в горските разсадници;
3. Пашата в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3м.
4. Пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване;
5. Нощната паша в горските територии;

Документи:

Заповед №12 / 15.01.2018г. / – Изтегли