Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 234

З А П О В Е Д
№ 234
гр. Белово, 22.08.2019г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.33, ал.1 от Наредба № 15 от 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалности (обн.ДВ бр.61 от 02.08.2019г.) и чл.99 от АПК.

НАРЕЖДАМ

Да бъде прекратен обявения със Заповед № 202 от 19.07.2019г. конкурс за длъжността "Директор на Детска градина" по трудово правоотношение с място на работа ДГ с.Сестримо.

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед № 234 / 22.08.2019г. / – Изтегли