Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед – № 251 / 05.09.2019г.

З А П О В Е Д
№ 251
гр. Белово / 03.09.2019 г.

Във връзка с процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, открит със Заповед №244 от 30.08.2019г. на кмета на Община Белово, като взех предвид настъпването на обстоятелствата, които налагат промяна в обявените със Заповед тръжни условия, и в изпълнение на Решение № 612 от 30.11.2018 год на Общински съвет – гр.Белово, на основание чл.64 от АПК, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.66 и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в Община Белово и конкретните правомощия на кмета

З А П О В Я Д В АМ

ОТМЕНЯМ ОБЯВЕНИЯ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ на 30.09.2019г, с явно наддаване за продажба на подробно описания недвижим имот – общинска собственост, обявен със Заповед №244 от 30.08.2019г.

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед – № 251 /05.09.2019г.  / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/