Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 280

Заповед № 280
гр. Белово, 20.09.2019

Във връзка с процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.502.946 с площ 34 717 кв.м. и НТП – за обект комплекс за социални грижи, ведно с построените в него сгради.

ЗАПОВЯДВАМ

1. ОТМЕНЯМ ОБЯВЕНИЯ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ на 02.10.2019 година с явно наддаване за продажба на подробно описания недвижим имот – общинска собственост, обявен със Заповед № 256 от 04.09.2019г.

Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК.

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед № 280 / 25.09.2019г. / – Изтегли