Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Бюджет 2016г. на община Белово – реален и изпълним

Днес, 30.11.2015г. от 14:00 часа в залата на Общински съвет – Белово се проведе публично обсъждане на проектобюджета на Община Белово за 2016 година.

От Общинската администрация присъстваха директори на училища и детски градини, кметове на кметства, представители на НПО, читалищни деятели, граждани и служители.

Присъстващите се запознаха с макрорамката на бюджет 2016г и с допълващи справки към бюджета.

Планираните приходи за общинси дейности за 2016 год са в размер на 3120874 лв и 170000 лв, са дофинансирани общински приходи. От тях собствени приходи – 2700000 лв. Субсидиите от централният бщджет за държавни дейности са предвидени в размер на 2552000 лв. Това определи проектобюджет 2016 г. на община Белово в размер на 5942874 лв. като реален и изпълним.

При планирането на разходната част на бюджета са взети в предвид основните приоритети за развитието на община Белово за следващата година.

Запазват се нивата на предвидени средства за ообразование, социални дейности и култура. Предвидени са достатъчно по размер средства за запазване нивата на услугите за населението.

Бюджетът на община Белово е планиран така, че да не бъде допуснат дефицит.

За поредна година жителите на общината имаха възможност да представят своите предложения и мнения по проектобюджет 2016г. и по електронна поща.