Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 379 / 30.10.2020г. относно границите на районите, в които ще се извършва събирането и извозването на битови отпадъци, както и честотата на сметосъбирането и сметоизвозване през 2021г.

З А П О В Е Д
№ 379/30.10.2020г.
гр. Белово

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Границите на районите, в които ще се извършва събирането и извозването на битови отпадъци, както и честотата на сметосъбирането и сметоизвозване през 2021 г.:

Документи:

Заповед № 379/30.10.2020г. / 04.11.2020 г. / – Изтегли