Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 405

ЗАПОВЕД
№ 405
гр. Белово 24.11.2020г.

Във връзка с процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, общинска собственост, открит със Заповед № 387 от 04.11.2020г. на кмета на община Белово, като взех в предвид настъпването на обстоятелствата, които са в нарушение на тръжната процедура, на основание чл.64 от АПК, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.66 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета

НАРЕЖДАМ:

ОТМЕНЯМ ОБЯВЕНИЯ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ на 26.11.2020г. с явно наддаване за отдаване под наем на подробно описания недвижим имот – общинска собственост, обявен със Заповед № 387 от 04.11.2020г. на кмета на Община Белово.

Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК.

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед № 405 / 25.11.2020 г. / – Изтегли