Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед на кмета на община Белово по повод усложнената зимна обстановка

Във връзка с усложнената зимна обстановка, уведомяваме всички жители 

да спазват Заповед  № 572/29.11.2016 г. на кмета на община Белово инж. Костадин Варев

З А П О В Е Д

572/29.11.2016 г.

На основание чл. 44 ал. 1 т. 4  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15 т. 1 и т. 2 от ,, Наредбата за условията и рада за изхвърлянето, събирането( включително разделното ), транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпостранени отпадъци на територията на община Белово ” и чл. 16 т. 2 от ,, Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Белово ”.

Н А Р Е Ж Д А М

за периода 2016г. – 2017г.

  1. Почистването и поддържането на чистотата на дворовете към сградите / жилищни, административни и обществени/, териториите на промишлените предприятия, автогарите, жп гарите, пазарите, платените паркинги, складови бази е задължение на лицата, които ги стопанисват.
  2. Почистването и поддържането на чистотата на части от тротоари, площади, улични платна и др. терени – общинска собственост, ползвани за търговска дейностна открито, е задължение на полвателите.
  3. Собствениците или живущите по отношение в жилищните сгради са длъжни да почистват от сняг и обезопасяват заледените участъци в общите части на сградите, дворове, съоражения, гаражите заедно с прилежащите им територии, както и да отстраняват ледените висулки от сградите си.
  4. Забранява се складирането на сняг, отпадъци и др. на кръстовища, тротоари и пресечки създаващи опасност за движението на пешеходци и МПС.

 

 Копие от заповедта да се връчи на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Документи:

Заповед / 23.012017 г. / – Изтегли

 

 

 

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ          /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО