Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № РД-06-165 / 02.08.2018г.

ЗАПОВЕД

РД-06-165 / 02.08.2018г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройсвения правилник на Областните дирекции "Земеделие",

ЗАПОВЯДВАМ:

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с.Аканджиево, община Белово, в състав:

Председател: Светослава Георгиева Илиева – старши експерт в ОСЗ Септември;
и членове:
1. Десислава Искрова – главен специалист в ОСЗ Септември;
2. Бранимир Маринов – главен експерт в ОД "Земеделие" гр. Пазарджик;
3. Ангел Шуманов – кмет на с.Аканджиево или оправомощено длъжностно лице;

Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с.Аканджиево и в сградата на общинска служба по земедели гр. Септември – офис Белово и да се публикува на интернет страниците на община Белово и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.

Документи:

Заповед РД-06-165  / 09.08.2018г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/