Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2018 г.

ЗАПОВЕД

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА и чл. 282 от Закона за предучилищното и училищното образование

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

І. Формула за разпределяне на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2018 г., между общообразователните училища – делегирани второстепенни разпоредители с бюджет към функция "Образование" в община Белово.

ІІ. Формули за разпределяне на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2018 год., между ДГ, с.Сестримо (не прилагащи система на делегиран бюджет) и ДГ "Щурче", гр.Белово(прилагаща система на делегиран бюджет) във функция "Образование" на община Белово.

ІІІ. Правила за промени в разпределението на средствата в общообразователните училища и целодневните детски градини при изменение на броя на децата и учениците или на стойностите по някой от другите компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят средствата за 2018 г., съгласно Приложението.

ІV. Начин на разпределяне на добавките и средствата над определените по единни разходни стандарти.

Препис от Заповедта да се връчи на заинтересованите лица по функция "Образование" в община Белово. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ненка Тодорова, Директор Дирекция "Обща администрация" в община Белово

 

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед / 09.03.2018г. / – Изтегли

Бюджет – Училища 2018 г. / 09.03.2018г. / – Изтегли

Бюджет – Детски градини 2018 г. / 09.03.2018г. / – Изтегли

Стандарти 2018 г.  / 09.03.2018г. / – Изтегли