Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заседание на Общински съвет Белово – 28.01.2016 г.

Днес, 28.01.2016 г., от 13:00 ч. в залата на Общински съвет се проведе редовно заседание на ОбС Белово. На заседанието предстоеше ОбС да гласува приемане бюджета за 2016 г. на община Белово и това предизвика широк обществен интерес. Във връзка с подготовката на Проекта за бюджет 2016 г. беше осъществено обществено допитване и публично обсъждане, на което своето мнение, препоръки и предложения изразиха граждани, представители на институции, на бизнеса и на неправителствени организации.

На заседанието постъпи предложение от г-н Стефан Якимов – председател на постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие“ към ОбС Белово, за отлагане на т. 5: Предложение от Кмета на Община Белово с Вх. № ОбС – 63/11.01.2016 г., относно приемане на бюджета за 2016 година на община Беловои т. 6: Предложение от Кмета на Община Белово с Вх. № ОбС – 81/20.01.2016 г., относно поемане на дългосрочен общински дълг в полза на местната общност с цел за финансиране на плащанията на инвестиционни обекти, реализирани на територията на община Белово от Дневния ред  за срок от една седмица и насрочването на извънредно заседание на ОбС за тяхното гласуване. Съгласно чл.94, ал.2 от Закона за публичните финанси приемането на бюджета е 15 дни след внасянето му от Кмета на общината в ОбС Белово /внесен на 11.01.2016 г., срок за приемане: 26.01.2016 г./. Материалите по цитираните две точки бяха редовно предоставени за разглеждане на 20.01.2016 г. Същите бяха разгледани, обсъдени и дискутирани в редовни заседания на постоянните комисии. Мотивът на г-н Стефан Якимов за отлагане на двете точки /т.5 и т.6/ от Дневния ред беше, че материалът е голям и не са имали достатъчно време да се запознаят. От общо присъстващи 13 общински съветници гласуваха 11 „за“ и 2-ма „въздържал се“.

Единодушно бяха приети предложенията на Кмета на община Белово, относно:

·         Програма за управление на община Белово за мандат 2015-2019 г.;

·         Отчет за изпълнението на Националната стратегия за младежта /2010-2020/ за 2015 г. и План за изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020/ за 2016 г., и Анализ за състоянието на младежта в община Белово;

·         Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2016 – 2019 г.;

·         Приемане на Програма за 2016 година по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2016 – 2019 г.;

·         План за работата на кметство село Дъбравите.

Прие се и предложението на Кмета на община Белово, относно предоставяне на мери и пасища, общинска собственост, на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на основание чл. 37о, ал. 1 и чл. 4 и в изпълнение на изискванията на чл. 37и от ЗСПЗЗ. Решението, гласувано от ОбС, е с предварително изпълнение, с цел да се спази срокът /15.02.2016 г./ за подаване на заявления за ползване на пасища и мери от Общинския поземлен фонд.

https://www.livechatalternative.com/