Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Дирекции и отдели

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕЛОВО. Приета с Решения № 10/ 29.11.2019 г. и № 32/ 19.12.2019 г.

Общинската администрация се състои от Дирекция "ФСД и административно обслужване" и Дирекция "Специализирана администрация"

Дирекция "ФСД и административно обслужване" подпомага осъществяването на правомощията на кмета, в качеството му на орган на изпълнителната власт на общината, като ръководител на съответната администрация; извършва дейности по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица и създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация.

Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета, като орган на изпълнителната власт на територията на общината, свързани с неговата компетентност.

"Общата администрация" с Дирекция "ФСД и административно обслужване" е организирана в следните структурни звена:

 

Описание Брой
1. Обща численост 47 бройки
В т.ч. държавни дейности 47
2. Структура  
2.1. Кмет на община 1
2.2. Зам.кмет 2
2.3. Секретар 1
2.4. Главен архитект 0,5
2.5. Юрист 1
2.6. Дирекция „ФСД и административно обслужване" 15,5
 – В т. ч. Директор 1
 – Отдел „Счетоводство и бюджет" 7
 – Отдел „МДТ" 3
 – Отдел „Деловодство, архив, домакин и човешки ресурси" 4,5
2.7.Дирекция „Специализирана администрация" 12
 – В т.ч. Директор 1
 – Отдел „Европейски фондове и програми" 3
 – Отдел „УТ, управление на собствеността" 4
 – Отдел „Хуманитарна политика и ЕСГРАОН" 4
2.8 Кметска администрация 14
 – В т.ч. кметове на кметства 7
 – Специалисти АОН 7