Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

News

ОБЩИНА БЕЛОВО набира доброволци за участие в доброволно формирование –Белово за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации

ОБЩИНА БЕЛОВО набира доброволци за участие в доброволно формирование –Белово за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации

Доброволец може да е всяко дееспособно, навършило 18 години, физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен, ако е реабилитирано. Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.

Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление и формуляр за кандидатстване по образец, съгл. Формуляр №1 и Формуляр №2

2. медицинско удостоверение, доказващо че лицето е клинично здраво (от личен лекар)

3. свидетелство за съдимост

4. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност

5. актуална снимка /формат тип л.карта/

6. декларация за съгласие за обработка на лични данни, съгласно Формуляр №3

Кандидатите за доброволци към посочените документи прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подадено всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч. в деловодството на Община Белово, на ул. „Орфей „ №4а, тел.0886116632

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОКАНА

 ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ  промяна НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

На 24 юни 2024 година на интернет-страницата на Общински съвет – Белово е публикуван проект за  промяна на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет-Белово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и мотивите към него.

Обсъждането ще се проведе на 25.07.2024г./четвъртък/ от 14:00чаза в залата на общински съвет-Белово.

Председателят на Общински съвет –Белово отправя покана за участие в общественото обсъждане на гражданите на общината, общинските съветници, Кмета на община Белово и други заинтересовани да направят своите  предложения и/или препоръки относно промяна на Правилника за организацията и дейността на общински съвет-Белово, неговите комисии и взаимодействието му общинска администрация.

Предложения, питания и становища могат да бъдат входирани в Общински съвет – Белово или на е-mail: info@obsbelovo.com;

инж.Костадин Варев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-Белово                                           

РЕШЕНИЕ № ПК-24-ПР/2024 Г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:,,ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 24414.21.46 В М. ВЕЛИЧКОВИЦА И 24414.22.62 В М. МЕЧКАРА ПО КККР НА С. ДЪБРАВИТЕ, ОБЩ. БЕЛОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДИМИТЪР ЗДР. ИВАКИМОВ

РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДОВЗЕМАНЕ ОБЕКТ- УТ-1022/01.07.2024; УТ-1024/01.07.2024 г.; УТ-1025/01.07.2024 Г.; УТ-1026/01.07.2024 И УТ-1028/01.07.2024 Г.;

РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДОВЗЕМАНЕ ОБЕКТ- УТ-1022/01.07.2024; УТ-1024/01.07.2024 г.; УТ-1025/01.07.2024 Г.; УТ-1026/01.07.2024 И УТ-1028/01.07.2024 Г.;


Изтегляне разрешителни

Договор № BG06RDNP001-19.528-0001-C03, Наименование на проекта/информацията „Рехабилитация и реконструкция на улица от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово, Община Белово, област Пазарджик“

Договор № BG06RDNP001-19.528-0001-C03

Наименование на проекта/информацията

„Рехабилитация и реконструкция на улица от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово, Община Белово, област Пазарджик“

Програма за развитие на селските райони – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)

Наименование на процедура МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Код на процедураBG06RDNP001-19.528

Срок на изпълнение, месеци – 36

Кратко описание на проекта/информацията

Община Белово кандидатства с проектно предложение за „Рехабилитация и реконструкция на улица от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово, Община Белово, област Пазарджик“.

Улицата е общинска публична собственост с вид на територията – Урбанизирана и се намира в поземлен имот 03592.502.9625 – град Белово. Улицата е второстепенна и представлява обект от ПЕТА категория по ЗУТ с натоварване – „леко“ движение“. Моментното състояние на улицата е крайно незадоволително. Настилката е износена с надлъжни, напречни и мрежовидни пукнатини, кръпки, дупки, а в отделни участъци е разрушена. Тротоарната настилка е в лошо състояние или липсваща на места. Хоризонталната маркировка е изтрита, вертикалната сигнализация е не достатъчна в лошо състояние.

Дейностите по проекта включват направа на изкопи и основа на пътното платно, фрезоване на съществуваща асфалтова настилка, доставка и подмяна на пътната асфалтова настилка – 5см., полагане на хоризонтална маркировка, демонтаж на съществуващи бордюри и тротоари и доставка и монтаж на нови такива, създаване на временна организация на движение и доставка и монтаж на пътни знаци. В проектното предложение са залагат разходи за реконструкция и ремонт на съществуваща асфалтова настилка от 415 кв.м. и тротоарна настилка от 124 кв.м.

Улицата предмет на инвестиция в настоящото проектно предложение е вход от централният булевард „Освобождение“ към квартал, състоящ се от три жилищна блока с общо седем входа и шест етажа. Улицата е и един от входовете на живущите на улица „Св. Кл. Охридски“ от централният булевард „Освобождение“. От съществено значение е да се възстановят пътните настилки в добро състояние, за да се осигури безопасно движение на хора и автомобили.

Цел/и на проекта/информацията

Основната цел на проектното предложение е рехабилитация и реконструкция на необходима инфраструктура – на улица от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово с цел повишаване качеството на живот на местното население, включително и уязвимите групи. Развитието на инфраструктурата на общината е залегнало и в Общински план за развитие, както и подобряване на качеството на живот на населението, чрез предоставяне на базови услуги. Чрез реализиране на проекта ще се цели осигуряване на безопасно движение на хора и автомобили по на улица от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово, чрез ремонт на пътната и тротоарна настилка.

Основната цел на настоящото проектно предложение напълно кореспондира с заложените цели в Стратегия за местно развитие от МИГ – Белово, Септември, Велинград – Развитие на инфраструктура на територията и подобряване на основните социални услуги на населението. Община Белово, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация има компетентност в сферата на общинското имущество, устройството и развитието на територията на общината, благоустрояване и социални услуги, развитие на спорт, отдих и туризъм, както и опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.

Дата на стартиране 28.03.2022

Дата на приключване30.06.2025

Основание за прекратяване

Регистрационен номер BG06RDNP001-19.528-0001-C03

Версия3

Под-версия0

Дата на сключване на договор/споразумение 05.12.2023

Местонахождение – Населено място – гр.Белово

БФП – 30 617,00 лева

Договор № BG06RDNP001-19.659-0006-C02, МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Договор № BG06RDNP001-19.659-0006-C02

МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Код на процедура BG06RDNP001-19.659

Наименование на проекта- „Рехабилитация на пътно платно на ул. Алеко Константинов в град Белово“.

Срок на изпълнение, месеци – 24

Начало -19.07.2023 год. – край 30.06.2025год.

Стойност на БФП – 100 881,22 левга с ДДС

Кратко описание на проекта/информацията – Община Белово е  кандидатствала с проектно предложение „Рехабилитация на пътно платно на ул. Алеко Константинов в град Белово“.

Улицата е общинска публична собственост с вид на територията – Урбанизирана и се намира в поземлен имот 03592.502.69 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор на АГКК.

Улицата предмет на инвестиция в настоящото проектно предложение е основна улица в квартал Разсадника, град Белово в който живеят над 1000 жители на града. От съществено значение е да се възстановят пътните настилки в добро състояние, за да се осигури безопасно движение на хора и автомобили.

Дейностите по проекта включват :

– Фрезоване нивелетно, натоварване и извозване на отпадъците до 5км.вкл всички свързани с това разходи;

– Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип „А“ (d= 5см.) ;

– Първи битумен разлив за връзка ;

– Изпълнение на хоризонтална маркировка от бяла боя със светлоотразителни стъклени перли,

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането.

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането, отправяме покана към жителите на община Белово, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на  ПРОЕКТА НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането, което ще се проведе на 10 юли 2024г. /сряда/ от 17:30 часа в залата на Общински съвет- Белово.

Целта на обсъждането е да бъде взето под внимание мнението на максимално широк кръг от заинтересовани страни при изготвяне на окончателния вариант на ПРОЕКТА НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането.

Становища и предложения по проекта на  ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането, могат да се правят по време на общественото обсъждане, до изчерпване на всички въпроси. За всички, които нямат възможност да присъстват на общественото обсъждане могат да разгледат качените материали на страницата на община Белово –раздел съобщения и да изпратят своите препоръки и мнения до 10 юли 2024г. на ел. поща: kmet@belovo.bg

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!

С УВАЖЕНИЕ,


ИНЖ.СТОЙКО СТЕФАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

https://www.livechatalternative.com/