Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Решения 2015 г.

Решения на Общински съвет – Белово мандат 2015-2019 г.

Решение № Относно Файлове

Решение № 38-29.12.20155

Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2016 година

Изтегли

Решение № 37-29.12.20155

Разкриване на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция – с. Дъбравите като делегирана от държавата дейност.

Изтегли

Решение № 36-14.12.2015

Предоставяне на временен безлихвен заем за финално плащане по Договор 2014BG05FMOP001-03.01-59-C01 „Обществена трапезария в община Белово“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Изтегли

Решение № 35-14.12.2015

Предоставяне на временен безлихвен заем за междинно плащане по Договор 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” по ОП „РЧР”.

Изтегли

Решение № 34-14.12.2015

Предоставяне на временен безлихвен заем за финално плащане по Договор № М 13-22-3/04.08.2014 г. по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите от община Белово”.

Изтегли

Решение № 33-03.12.2015

Определяне на представител на Общински съвет – Белово в Областен съвет за развитие на Област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 32-03.12.2015

Определяне възнаграждението на общинските съветници в Общински съвет на община Белово.

Изтегли

Решение № 31-03.12.2015

Определяне на делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Изтегли

Решение № 30-03.12.2015

Одобряване на общата численост на бюджетните дейности в Oбщина Белово.

Изтегли

Решение № 29-03.12.2015

Одобряване на общата численост и структура на Общинската администрация в Общината и кметствата.

Изтегли

Решение № 28-03.12.2015

Възобновяване на производството по издаване на Решение № 939 от 29.09.2015 г. на Общински съвет на община Белово и неговата отмяна.

Изтегли

Решение № 27-27.11.2015

Избор на Председател на временна комисия във връзка с молба от Любомир Александров Варев с Вх. № ОбС – 18/23.11.2015 г.

Изтегли

Решение № 26-27.11.2015

Създаване на временна комисия във връзка с молба от Любомир Александров Варев с Вх. № ОбС – 18/23.11.2015 г.

Изтегли

Решение № 25-27.11.2015

Определяне възнаграждението на председателя на Общински съвет на община Белово.

Изтегли

Решение № 24-24.11.2015

Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество между СОУ „Александър Иванов – Чапай” гр. Белово като бенефициент и Община Белово като партньор по проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства за успешен старт в живота” към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 на МОН.

Изтегли

Решение № 23-27.11.2015

Даване на съгласие за кандидатстване на община Белово с проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване”, Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП9ii: Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми”, Процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”. Проектът ще се реализира от Община Белово в партньорство с Фондация „Научноизследователска организация за интеграция и сътрудничество” – гр. Самоков, ОДЗ „Щурче” гр. Белово, ОУ „Отец Паисий” с. Мененкьово и СОУ „Александър Иванов – Чапай” гр. Белово.

Изтегли

Решение № 22-27.11.2015

Изменение на Решение № 907/18.09.2015 г., касаещо финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Габровица и кв. Малко Белово до ОДЗ „Щурче” гр. Белово.

Изтегли

Решение № 21-27.11.2015

Изменение на Решение № 909/18.09.2015 г., касаещо финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен, с. Мененкьово, с. Аканджиево, с. Сестримо и кв. Малко Белово до СОУ „Александър Иванов – Чапай“.

Изтегли

Решение № 20-27.11.2015

Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Белово.

Изтегли

Решение № 19-27.11.2015

Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Белово.

Изтегли

Решение № 18-27.11.2015

Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Белово.

Изтегли

Решение № 17-12.11.2015

Избор на председател на постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”.

Изтегли

Решение № 16-12.11.2015

Избор на председател на постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности”.

Изтегли

Решение № 15-12.11.2015

Избор на председател на постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции”.

Изтегли

Решение № 14-12.11.2015

Избор на председател на постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство”.

Изтегли

Решение № 13-12.11.2015

Избор на председател на постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост”.

Изтегли

Решение № 12-12.11.2015

Избор на председател на постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие”.

Изтегли

Решение № 11-12.11.2015

Избор на постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”.

Изтегли

Решение № 10-12.11.2015

Избор на постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности”.

Изтегли

Решение № 9-12.11.2015

Избор на постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции”.

Изтегли

Решение № 8-12.11.2015

Избор на постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство”.

Изтегли

Решение № 7-12.11.2015

Избор на постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост”.

Изтегли

Решение № 6-12.11.2015

Избор на постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие”.

Изтегли

Решение № 5-12.11.2015

Регистрация на групи общински съветници.

Изтегли

Решение № 4-12.11.2015

Избор на заместник – председател на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 3-12.11.2015

Приемане на правилник за организацията и дейността на общински съвет на община Белово.

Изтегли

Решение № 2-05.11.2015

Избор на временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Белово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

Изтегли

Решение № 1-05.11.2015

Избор на Председател на Общински съвет – Белово за мандат 2015-2019 г.

Изтегли

Решение № Относно Файлове

Решение № 939-29.09.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 938-29.09.2015

Избор на временно изпълняващи длъжността кметове по кметства в населените места в Община Белово за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове.

Изтегли

Решение № 937-29.09.2015

Номиниране на представители за участие в комисия за изработване на областна здравна карта.

Изтегли

Решение № 936-29.09.2015

Отчет за дейността сметосъбиране и сметоизвозване на „БКС 1 – Белово” ЕООД.

Изтегли

Решение № 935-29.09.2015

Информация за медицинското обслужване на училищата, детските градини, социални заведения и селищата на община Белово.

Изтегли

Решение № 934-29.09.2015

План за зимното поддържане и снегопочистване на общинска пътна улична мрежа през експлоатационен сезон 2015 – 2016 година.

Изтегли

Решение № 933-29.09.2015

ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО ЗА МАНДАТ 2011 – 2015 Г.

Изтегли

Решение № 932-18.09.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 931-18.09.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 930-18.09.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 929-18.09.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 928-18.09.2015

Определяне на пазарни цени на правото на собственост на недвижими имоти.

Изтегли

Решение № 927-18.09.2015

Вх. № АО-1338/10.08.2015 г. от Областен управител на Област Пазарджик във връзка с изграждане на Център за Спешна Медицинска Помощ филиал Белово.

Изтегли

Решение № 926-18.09.2015

Годишен финансов отчет на „БЕЛОВО 2014” EАД за 2014 година.

Изтегли

Решение № 925-18.09.2015

Годишен финансов отчет на „В и К – Белово ” ЕООД за 2014 година.

Изтегли

Решение № 924-18.09.2015

Искане с Вх. № УТ – 643/15.07.2015 г. от „РОДОПИ” АД с ЕИК 822105467.

Изтегли

Решение № 923-18.09.2015

Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Белово.

Изтегли

Решение № 922-18.09.2015

Избор на временно изпълняващи длъжността кметове по кметства в населените места от община Белово за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове.

Изтегли

Решение № 921-18.09.2015

Изменение и допълнение на Решение № 840 от 29.05.2015 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 920-18.09.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 919-18.09.2015

Годишен финансов отчет на „БКС 1 – Белово” ЕООД за 2014 година.

Изтегли

Решение № 918-18.09.2015

Годишен финансов отчет на „Общински имоти Белово” ЕООД за 2014 година.

Изтегли

Решение № 917-18.09.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 916-18.09.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 915-18.09.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 914-18.09.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 913-18.09.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 912-18.09.2015

Изменение и допълнение на Решение № 851 от 26.06.2015 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 911-18.09.2015

Изменение и допълнение в Решение № 822 от 26.06.2015 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 910-18.09.2015

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 904 от 30.07.2015 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 909-18.09.2015

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Ветрен, с. Мененкьово, с. Аканджиево, с. Сестримо и кв. Малко Белово до СОУ „Александър Иванов – Чапай“.

Изтегли

Решение № 908-18.09.2015

Финансиране за извършване на автобусния превоз на ученици от с. Габровица и гр. Белово обучаващи се в ОУ „Отец Паисий“, с. Сестримо.

Изтегли

Решение № 907-18.09.2015

Финансиране за извършване на автобусния превоз на ученици от с. Габровица и кв. Малко Белово до ОДЗ „Щурче”.

Изтегли

Решение № 906-18.09.2015

Изменение на Решение № 893/30.07.2015 г., касаещо формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2015/2016 година.

Изтегли

Решение № 905-30.07.2015

Създаване на временна комисия и избор на нейните членове от Общински съвет Белово за проверка на поетите атгажименти и изпълнени условия по проведени процедури за продажба и приватизация чрез конкурс и търг на общински имоти през мандати 2008-2011 и 2011-2015 година

Изтегли

Решение № 904-30.07.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 903-30.07.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 902-30.07.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.503.1933 по КККР на Белово

Изтегли

Решение № 901-30.07.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.502.2104 по КККР на Белово

Изтегли

Решение № 900-30.07.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 899-30.07.2015

Увеличаване числеността в общинска администрация Белово във функция ДД по ЕБК.

Изтегли

Решение № 898-30.07.2015

ФОРМИРАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ Й“АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ – ЧАПАЙ“ –ГР.БЕЛОВО

Изтегли

Решение № 897-30.07.2015

Преустройство на читалищна сграда /публична общинска собственост/ в читалищен културен център, находяща се в УПИ I-“ Училище“ в кв.36 по плана на с.Момина Клисура, Община Белово

Изтегли

Решение № 896-30.07.2015

Приемане актуализация на бюджет 2015 г. на Община Белово.

Изтегли

Решение № 895-30.07.2015

Информация за текущото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства за първото полугодие на 2015г. и отчет по изпълнение на капиталовите разходи към 30.06.2015година

Изтегли

Решение № 894-30.07.2015

Правилник за устройството и дейността на „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора” с.Дъбравите

Изтегли

Решение № 893-30.07.2015

ФОРМИРАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ И СЛЕТИ ПАРАЛЕЛКИ В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА.

Изтегли

Решение № 892-30.07.2015

Отчет по изпълнение на решенията на Общински съвет – Белово за първото полугодие на 2015 година.

Изтегли

Решение № 891-16.07.2015

Искане с Вх. № УТ-491/05.06.2015 г. от ЕВН КЕЦ Белово за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на КЛНН за електрозахранване на ел. табло.

Изтегли

Решение № 890-16.07.2015

Одобряване на проект за ЧИ на ПУП – ПР за кв. 64А, кв. 60Г и кв. 61А по плана на гр. Белово.

Изтегли

Решение № 889-10.07.2015

Приемане на ЧИ ПУП – ПРЗ на квартали 1, 2, 5, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 18 и 20 с изменение на ИПРЗ от 1971 г. и ПУП – ПУР от 2008 г. на курорт „Чаира” в землището на с. Сестримо, община Белово.

Изтегли

Решение № 888-10.07.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Белово.

Изтегли

Решение № 887-10.07.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Белово.

Изтегли

Решение № 886-10.07.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Белово.

Изтегли

Решение № 885-10.07.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 884-10.07.2015

Заповед № ПО-125/25.06.2015 г. на Областен управител на Област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 883-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 882-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Белово.

Изтегли

Решение № 881-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 880-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 879-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идент. 15802.504.154.

Изтегли

Решение № 878-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 877-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 876-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 875-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Сестримо.

Изтегли

Решение № 874-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 873-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 872-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идент. 03592.503.1871.

Изтегли

Решение № 871-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идент. 03592.503.357.

Изтегли

Решение № 870-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.503.1867 ведно с построената в него сграда.

Изтегли

Решение № 869-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Аканджиево.

Изтегли

Решение № 868-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 867-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 866-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІ, кв. 40 по ПУП на с. Аканджиево.

Изтегли

Решение № 865-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХV, кв. 40 по ПУП на с. Аканджиево.

Изтегли

Решение № 864-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Аканджиево.

Изтегли

Решение № 863-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ, кв. 40 по ПУП на с. Аканджиево.

Изтегли

Решение № 862-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Аканджиево.

Изтегли

Решение № 861-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІ, кв. 40 по ПУП на с. Аканджиево.

Изтегли

Решение № 860-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Аканджиево

Изтегли

Решение № 859-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 858-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XV-За жилищно строителство, кв. 15 по ПУП на с. Дъбравите.

Изтегли

Решение № 857-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Мененкьово.

Изтегли

Решение № 856-26.06.2015

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 855-26.06.2015

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Габровица.

Изтегли

Решение № 854-26.06.2015

Одобряване на проектоспоразумение с „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН” ЕАД с ЕИК 131458468, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 129.

Изтегли

Решение № 853-26.06.2015

Кандидатстване на община Белово по ОП ”РЧР”, Приоритетна ос 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”, Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес, Специфична цел 1 към ИП3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”, Проект „Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда – община Белово”.

Изтегли

Решение № 852-26.06.2015

Одобряване на Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики.

Изтегли

Решение № 851-26.06.2015

Искане с Вх. № УТ-727/11.05.2015 г. от Владимир Михайлов Нонев от с. Мененкьово, Община Белово.

Изтегли

Решение № 850-26.06.2015

Отчет за 2014 година на Общинска стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители.

Изтегли

Решение № 849-26.06.2015

Отчет по програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово за 2014 година.

Изтегли

Решение № 848-26.06.2015

Кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 847-26.06.2015

Обявяване на автомобил за вещ, публична общинска собственост.

Изтегли

Решение № 846-26.06.2015

Приемане на План на заседанията на Общински съвет – Белово за второто шестмесечие на 2015 година.

Изтегли

Решение № 845-10.06.2015 г.

Отпускане на финансова помощ на Емил Марков Марков от с. Момина клисура, община Белово, област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 844-10.06.2015 г.

Искане от Председателя на Съвета на директорите на „БЕЛОВО 2014” ЕАД.

Изтегли

Решение № 843-29.05.2015 г.

Приемане на експертно становище за пазарната стойност на капитала на „Белово 2014” ЕАД с ЕИК 203111417, което включва приватизационна пазарна оценка, анализ на правното състояние и неговата актуализация и информационен меморандум; приемане на решение за продажба на акции чрез публичен търг с явно наддаване и определяне на условията на търга; утвърждаване на тръжна документация и определяне на комисия за организиране и провеждане на търга.

Изтегли

Решение № 842-29.05.2015 г.

Осигуряване на собствен финансов принос за извършване на дейности по асфалтиране на уличната мрежа в село Сестримо.

Изтегли

Решение № 841-29.05.2015 г.

Анализ на състоянието на училищната мрежа и прогноза за учебната 2015/2016 година.

Изтегли

Решение № 840-29.05.2015 г.

Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за основен ремонт на общински пътища в размер на 44 600 лв.

Изтегли

Решение № 839-29.05.2015 г.

Осигуряване на собствен финансов принос по Споразумение за финансиране между МРРБ и Община Белово за изготвяне на проект на Общ устройствен план на община Белово (ОУПО).

Изтегли

Решение № 838-29.05.2015 г.

Определяне на месечна такса за предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора” с. Дъбравите.

Изтегли

Решение № 837-29.05.2015 г.

Заповед № ПО – 94 от 19.05.2015 г. на Областен управител на област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 836-29.05.2015 г.

Заповед № ПО – 93 от 19.05.2015 г. на Областен управител на област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 835-29.05.2015 г.

Заповед № ПО – 92 от 19.05.2015 г. на Областен управител на област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 834-29.05.2015 г.

Отчет – анализ за работата и взаимодействието на Участък-Белово при РУП-Септември с Общинска администрация гр. Белово за 2014 г.

Изтегли

Решение № 833-29.05.2015 г.

Информация за дейността на Дирекция „Социално подпомагане” – Септември на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 832-29.05.2015 г.

Информация за дейността на Дирекция „Бюро по труда” – Септември на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 831-30.04.2015 г.

Временен безлихвен заем на „В и К – Белово“ ЕООД.

Изтегли

Решение № 830-30.04.2015 г.

Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Аканджиево и с. Мененкьово

Изтегли

Решение № 829-30.04.2015 г.

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Аканджиево.

Изтегли

Решение № 828-30.04.2015 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 827-30.04.2015 г.

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 826-30.04.2015 г.

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 825-30.04.2015 г.

Изменение Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 824-30.04.2015 г.

Временен безлихвен заем на „Общински имоти – Белово“ ЕООД

Изтегли

Решение № 823-30.04.2015 г.

Частично Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ-I – за озеленяване Кв.5, по плана на с. Аканджиево, Община Белово.

Изтегли

Решение № 822-30.04.2015 г.

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА.

Изтегли

Решение № 821-30.04.2015 г.

Информация за състоянието на детските площадки и места за отдих в Oбщината – перспективи.

Изтегли

Решение № 820-30.04.2015 г.

Приемане на Отчет за 2014 г. на Общинската програма за закрила на детето и Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.

Изтегли

Решение № 819-31.03.2015 г.

Определяне срока на валидност на разрешението на таксиметров превоз на пътници и определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1 км. пробег по съответната тарифа валидни за територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 818-27.03.2015 г.

Безвъзмездно прехвърляне на недвижим имот в собственост на Община Белово.

Изтегли

Решение № 817-27.03.2015 г.

Участие на Община Белово при наддаването при извършване на публична продан на недвижим имот – съсобствен на Община Белово.

Изтегли

Решение № 816-27.03.2015 г.

Определяне на базисни месечни наемни цени на общинските имоти за 2015 г.

Изтегли

Решение № 815-27.03.2015 г.

Приемане на дарение от „Завод за хартия Белово” АД в полза на Община Белово..

Изтегли

Решение № 814-27.03.2015 г.

Определяне размера на средното годишно рентно плащане за землищата от община Белово за стопанската 2013/2014 година.

Изтегли

Решение № 813-27.03.2015 г.

Определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити директора на ОДЗ „Щурче” гр. Белово.

Изтегли

Решение № 812-27.03.2015 г.

Определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити директори на училищата на територията на Общината.

Изтегли

Решение № 811-27.03.2015 г.

Информация за готовността на Община Белово за кандидатстване с проекти в програмен период 2014 г. – 2020 г.

Изтегли

Решение № 810-27.03.2015 г.

Приемане на Целева програма за енергийна ефективност за 2015 година.

Изтегли

Решение № 809-27.03.2015 г.

Отчет за изпълнение на Общински план (2014-2017) за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик (2012-2020)

Изтегли

Решение № 808-27.03.2015 г.

Отчет за 2014 г. по изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово – 2010-2015 г. и План за действие за 2016 г. по изпълнение на Стратегията.

Изтегли

Решение № 807-11.03.2015 г.

Отмяна на Решение № 781 от 30.01.2015 г. на Общински съвет – Белово, прието на заседание, проведено на 30.01.2015 г.

Изтегли

Решение № 806-11.03.2015 г.

Отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища и мери от общински поземлен фонд на Община Белово.

Изтегли

Решение № 805-27.02.2015 г.

Отпускане на безлихвен заем на МИГ – Белово, Септември, Велинград в размер на 20 000 лв.

Изтегли

Решение № 804-27.02.2015 г.

Отдаване под наем на имот публична общинска собственост

Изтегли

Решение № 803-27.02.2015 г.

Приемане на план за застрояване и регулация на курорт „Чаира” в землището на село Сестримо

Изтегли

Решение № 802-27.02.2015 г.

Изменение на КККР град Белово, с оглед изпълнение на съдебно решение от 15.11.1996 г., касаещо поземлени имоти с идентификатори: 03592.503.1682, 03592.503.1683, 03592.503.1686, 03592.503.1687, 03592.503.9575, 03592.503.9566, за които няма приложена регулация.

Изтегли

Решение № 801-27.02.2015 г.

Приемане на Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на община белово.

Изтегли

Решение № 800-27.02.2015 г.

Участие на община Белово във Фонд „Общинска солидарност“– целева дейност към НСОРБ

Изтегли

Решение № 799-27.02.2015 г.

Годишен отчет на кмета на Община Белово по изпълнението на Програмата за управление на община Белово, мандат 2011 – 2015 година.

Изтегли

 

 

Решение № 798-17.02.2015 г.

Издаване на Запис на заповед със срок на валидност, съответстващ на удължения срок на договора от Община Белово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ финансиране на разходи за авансово плащане по договор № 36/3/3210095 от 04.07.2013 г., по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” и Наредба № 23 от 18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на БФП по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от ПРСР „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий”, чрез основен ремонт на отоплителната инсталация” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Изтегли
Решение № 797-17.02.2015 г. Временен безлихвен заем на „Общински имоти – Белово” ЕООД Изтегли
Решение № 796-17.02.2015 г. Промяна на вида на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични увреждани в село Дъбравите в Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания. Изтегли
Решение № 795-06.02.2015 г. Приемане на бюджета за 2015 година на община Белово. Изтегли
Решение № 794-06.02.2015 г. Приемане на Програмата за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2012 – 2015 година. Изтегли
Решение № 793-06.02.2015 г. Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета, отчет на средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Белово към 31.12.2014 година. Изтегли
Решение № 792-06.02.2015 г. Отчет на Програмата за 2014 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
Решение № 791-06.02.2015 г. Обявяване на училищни автобуси за вещ, публична общинска собственост. Изтегли
Решение № 790-06.02.2015 г. Изразяване на подкрепа за включването на Община Белово в инициативата на Агенция за регионално развитие на Рила за създаване на геопарк на територията на Рила. Изтегли
Решение № 789-06.02.2015 г. Заявяване на интерес от Община Белово за включване като пълноправен член на Агенция за регионално развитие на Рила, сдружение регистрирано по ЗЮЛНЦ в обществена полза. Изтегли
Решение № 788-30.01.2015 г. Отмяна на Решение № 292 от 30.11.2012 г. на Общински съвет – Белово, прието на заседание, проведено на 30.11.2012 година. Изтегли
Решение № 787-30.01.2015 г. Предложение от Общински съвет – Белово за съдебни заседатели с мандат 2015 – 2020 година. Изтегли
Решение № 786-30.01.2015 г. Допускане изработването на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасета на електропровод и водопровод във връзка с ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с № 000443 /публична държавна собственост/ в землище на с. Мененкьово, община Белово за МВЕЦ „Белово” на дюкера на напоителен канал „Аканджиево – Белово” преминаващ през р. Марица след гр. Белово по пътя за с. Мененкьово, община Белово, област Пазарджик. Изтегли
Решение № 785-30.01.2015 г. Отдаване под наем на земи, публична общинска собственост в землищата на община Белово. Изтегли
Решение № 784-30.01.2015 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белово. Изтегли
Решение № 783-30.01.2015 г. Заплащане на Община Белово обезщетение за ползване на общинското депо в село Дъбравите за 2015 година от „Завод за хартия – Белово” ЕАД. Изтегли
Решение № 782-30.01.2015 г. Техническо задание към ПУП–ПРЗ с изменение на действащите ИПРЗ от 1971 г. и ПУП–ПУР от 2008 г. на курорт Чаира, в землище Сестримо, община Белово. Изтегли
Решение № 781-30.01.2015 г. Промяна в баланса по начин на трайно ползване на имоти и територии с „НТП – по реда на параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ” в територия по баланс на землището „НТП – в съществуващи стари реални граници”. Изтегли
Решение № 780-30.01.2015 г. Стопанисване и управление на общинско имущество на територията на община Белово. Изтегли
Решение № 779-30.01.2015 г. Изменение на Решение № 559 от 29.11.2013 г. на Общински съвет – Белово, прието на заседание, проведено на 29.11.2013 година. Изтегли
Решение № 778-30.01.2015 г. Отчет за 2014 година по изпълнение на Националната стратегия за младежта /2012-2020/ и План за действие за 2015 година по изпълнение на Националната стратегия за младежта /2012-2020/. Изтегли
Решение № 777-30.01.2015 г. Частично освобождаване от заплащане на месечни такси в общински детски заведения и правото им да получават дърва за огрев по реда на чл. 140, ал. 7, т. 1 от Закона за водите на доброволците, включени в доброволните формирования на Общината. Изтегли
Решение № 776-30.01.2015 г. Намаляване на скоростта на пътните превозни средства на входовете на населените места на 40 км / час. Изтегли
Решение № 775-30.01.2015 г. Обявяване на училищен автобус за вещ, публична общинска собственост. Изтегли
Решение № 774-30.01.2015 г. Удължаване на срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем по Решение № 691/31.07.2014 г. на НЧ „Просвета – 1928” с. Момина клисура. Изтегли
Решение № 773-30.01.2015 г. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 760/29.12.2014 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
Решение № 772-30.01.2015 г. Частично изменение на ПУП-ПРЗ за обособяване част от УПИ-I – „Културен дом” /публична общинска собственост/ Кв. 23 с. Дъбравите в самостоятелно УПИ-XVII – „За търговия и услуги” /общинска собственост/. Изтегли
Решение № 771-30.01.2015 г. Осигуряване на собствен финансов принос по Проект „Подай ръка” към Фонд „Социална закрила”. Изтегли
Решение № 770-30.01.2015 г. План за действие на Община Белово /2014-2017/ за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в Област Пазарджик /2012-2020/. Изтегли
Решение № 769-30.01.2015 г. Общински културен календар за 2015г. Изтегли
Решение № 768-30.01.2015 г. Отчет по изпълнение на решенията на Общински съвет – Белово за второто шестмесечие на 2014 година. Изтегли
Решение № 767-30.01.2015 г. Приемане на План на заседанията на Общински съвет – Белово за първото шестмесечие на 2015 година. Изтегли