Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Кариери

ЗаглавиеДокументи
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ 
Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервю за  длъжността Началник на отдел  „Европейски фондове и програми, ЕСГРАОН и Архив”, Публикувано на 18.04.2024г.
Изтегли
СИСТЕМА
за определяне на резултатите и минималния резултат при който кандидатите се допускат до интервю за назначаване на държавен служител на длъжността началник на отдел „Европейски фондове и програми, ЕСГРАОН и Архив. Публикувано на 15.04.2024г.
Изтегли
ОБЯВЛЕНИЕ
ДАТАТА, ЧАС И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА  ЗА ДЛЪЖНОСТТА Началник на отдел  „Европейски фондове и програми, ЕСГРАОН и Архив”.- Публикувано на 09.04.2024г
Изтегли

СПИСЪК 
на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Европейски фондове и програми, ЕСГРАОН и Архив”, 1/една / щатна бройка в Дирекция „Специализирана администрация”, в Общинска администрация – гр. Белово. – Публикувано на 08.04.2024г.

Изтегли
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.10 а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № 149 от 20.03.2024 г. на Кмета на Община Белово обявява конкурс за длъжността Началник отдел  „Европейски фондове и програми, ЕСГРАОН и Архив”, 1/една / щатна бройка в Дирекция „Специализирана администрация”, в  Общинска администрация – гр. Белово – Публикувано на 22.03.2024, срок за подаване на документи до 17.00ч. на 01.04.2024г.Формуляри за кандидатстванеТУК
Изтегли
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ 
Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервю за  длъжността младши експерт „Бюджет и финансов контрол”.
Изтегли
СИСТЕМА
за определяне на резултатите и минималния резултат при който кандидатите се допускат до интервю за назначаване на държавен служител на длъжността младши експерт „Бюджет и финансов контрол”. Публикувано на 14.07.2023г.
Изтегли
СПИСЪК
за датата, мястото и часа на решаване на теста за длъжността младши експерт  „Бюджет и финансов контрол”. Теста ще бъде проведен на 18.07.2023г. от 10.00 ч. в сградата  на Община Белово, гр. Белово, ет 4., зала на Общински съвет- Белово.
Публикувано на 10.07.2023г.
Изтегли
СПИСЪК
на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт  „Бюджет и финансов контрол”, 1 /една/ щатна бройка в Дирекция „ФСД и административно обслужване”, отдел „Счетоводство и бюджет” в  Общинска администрация – гр. Белово.
Публикувано на 07.07.2023г.
Изтегли
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.10 а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № 216 /19.06. 2023 г. на Кмета на Община Белово обявява конкурс за длъжността младши експерт  „Бюджет и финансов контрол”, 1 /една / щатна бройка в Дирекция „ФСД и административно обслужване”, отдел „Счетоводство и бюджет” в  Общинска администрация – гр. Белово. Публикувано на 20.06.2023, срок за подаване на документи 30.06.2023г.
Изтегли
ЗАПОВЕД № 207 / 12.06.2023г
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99 б от Закона за гражданската регистрация, чл. 405 а от ИК и във връзка с получено писмо  Рег. № 4000 – 84/ 30.05.2023 г. от Областна администрация Пазарджик
Изтегли
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ 
Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервю за  длъжността Началник на отдел  „Европейски фондове и програми, ЕСГРАОН и Архив”, 
Изтегли
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ 
Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервю за  длъжността Началник на отдел  „Устройство на територията, управление на собствеността и хуманитарна политика”. –  публикувано на 01.12.2022г.
Изтегли
Списък за датата, мястото и часа на решаване на теста за длъжността Началник на отдел „Европейски фондове и програми, ЕСГРАОН и Архив” Теста ще бъде проведен на 05.12.2022г. от 11.00 ч. в сградата  на Община Белово, гр. Белово, ет 4., зала на Общински съвет- Белово.Изтегли
Със Заповед № 439 / 21.11.2022 г. на Кмета на община Белово е прекратен конкурс за длъжността Главен счетоводител 1/една / щатна бройка в отдел „Счетоводство и бюджет” в Дирекция „Финансово стопанска дейност и административно обслужване”, в  Общинска администрация – гр. Белово. До  изтичане на срока 17.11.2022 г. за подаване на документи не е постъпило нито едно заявление. 
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността  Началник отдел  „Европейски фондове и програми, ЕСГРАОН и Архив”, 1/една / щатна бройка в Дирекция „Специализирана администрация”, в Общинска администрация – гр. Белово. – публикувано на 24.11.2022г.Изтегли
Списък за датата, мястото и часа на решаване на теста за длъжността Началник на отдел  „Устройство на територията, управление на собствеността и хуманитарна политика”. Теста ще бъде проведен на 30.11.2022г. от 11.00 ч. в сградата  на Община Белово, гр. Белово, ет 4., зала на Общински съвет- Белово.Изтегли
Система за определяне на резултатите и минималния резултат при който кандидатите се допускат до интервю за назначаване на държавен служител на длъжността Началник на отдел „Устройство на територията, управление на собствеността и хуманитарна политика” и Началник отдел  „Европейски фондове и програми, ЕСГРАОН и Архив”.Изтегли
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността  Началник на отдел  „Устройство на територията, управление на собствеността и хуманитарна политика”, 1/една / щатна бройка в Дирекция „Специализирана администрация”, в Общинска администрация – гр. Белово -публикувано на 21.11.2022г.Изтегли
Обявя конкурс за длъжността Главен счетоводител 1/една / щатна бройка в отдел „Счетоводство и бюджет” в Дирекция „Финансово – стопанска дейност  и административно обслужване”, в  Общинска администрация – гр. Белово – публикувано на 08.11.2022г. – срок за подаване на документи до 17.00ч. на 17.11.2022г. Изтегли
Обява конкурс за длъжността Началник отдел  „Европейски фондове и програми, ЕСГРАОН и Архив”, 1/една / щатна бройка в Дирекция „Специализирана администрация”, в  Общинска администрация – гр. Белово – публикувано на 08.11.2022г. – срок за подаване на документи до 17.00ч. на 17.11.2022г. Изтегли
Обява конкурс за длъжността Началник на отдел „Устройство на територията, управление на собствеността и хуманитарна политика”, 1/една / щатна бройка в Дирекция „Специализирана администрация”, в Общинска администрация – гр. Белово – 04.11.2022г. Изтегли
Резултати от конкурс
Списък за дата, място и час на решаване на теста за Директор на ЦПЛР
Правила за провеждане на конкурс за Директор на ЦПЛР
Обявление относно онкурс за длъжността „Директор” на Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс Белово
Формуляр за окончателните резултати на кандидатите – Приложение № 8 към чл.43, ал.2
Система за определяне на резултатите и минималния резултат при който кандидатите се допускат до интервю за назначаване на държавен служител на длъжността старши експерт „Човешки ресурси и секретар на кмета“
Списък за датата, мястото и часа на решаване на теста за длъжността старши експерт „Човешки ресурси и секретар на кмета“ в Община Белово
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността старши експерт „Човешки ресурси и секретар на кмета“ в Община Белово
Обява за длъжността „Медицинска сестра“ в ДГ „Щурче“ град Белово
Обявление относно конкурс за длъжността старши експерт „Човешки ресурси и секретар на кмета“
Приложение №8 към чл. 43, ал. 2 – Формуляр за окончателните резултати на кандидатите
Уведомление АО-1000 / 01.06.2020г. относно допуснатите кандидати до конкурс
Система за определяне на резултатите и минималния резултат при който кандидатите се допускат до интервю за назначаване на държавен служител на длъжността „Юрисконсулт“
Уведомление за отлагане на процедура за провеждане на конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в Община Белово
Списък за датата, мястото и часа на решаване на теста за длъжността „Юрисконсулт“ в Община Белово
Списък на допуснатите кандидати за позиция „Юрисконсулт“
Обявление относно: Конкурс за назначаване на Юристконсулт, 1 /една/ щатна бройка в Общинска администрация – гр. Белово
Протокол № 1 / 19.08.2019 г. на конкурса за заемане длъжността „Директор“ на Исторически музей гр. Белово
Ръководител – Проект „Активно включване“ – Дата за приемане на документи: от 16.05.2017 г. до 17:00 часа на 22.05.2017 г
Обявление – Директор
Обявление – Юрист
СПИСЪК на допуснатите кандидати за позиция Директор
СПИСЪК на допуснатите кандидати за позиция Юрисконсулт
Окончателни резултани за длъжност Директор дирекция
Окончателни резултани за длъжност Юрисконсулт
Община Белово търси да назначи служител по реда на КТ – Крайна дата за приемане на документи до 17:00 часа на 30.11.2016 г