Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Решения 2019 г.

Решения на Общински съвет – Белово мандат 2015-2019 г.

Решение № Относно Файлове

Решение № 33-19.12.2019

Актуализация на Постоянната комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост” към Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 32-19.12.2019

Поправка на допусната непълнота в Решение № 10/ 29.11.2019г. на Общински съвет гр. Белово за одобряване на общата численост и структура на общинската администрация в Общината и Кметства, прието с Протокол № 3 от 29.11.2019г.

Изтегли

Решение № 31-19.12.2019

Размера на Данък недвижими имоти за 2020 год.

Изтегли

Решение № 30-19.12.2019

Одобряване на План- сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2020 г. и определяне на размера на ТБО за 2020 г.

Изтегли

Решение № 29-19.12.2019

Определяне на представител на Общински съвет – Белово в Областния съвет за развитие на Област Пазарджик

Изтегли

Решение № 28-19.12.2019

Определяне на представител на Общинския съвет – Белово в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България

Изтегли

Решение № 27-19.12.2019

Определяне на представител на Общински съвет – Белово в Областния съвет за намаляване риска от бедствия

Изтегли

Решение № 26-19.12.2019

Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение по ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014 – 2021, МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ПРОГРАМА „ ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ „, покана за набиране на проектни предложения, BGENERGY – 2.001

Изтегли

Решение № 25-19.12.2019

Във връзка с предложение на Кмета на Община Белово относно заявление вх. № УТ-1265/19.11.2019г. от Христо Петров Петков от гр. Белово за допускане изработването на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски /жилищно застрояване / дейности в ПИ с № 03592.3.1405, м. ”Кутела” по КВС в землище на гр. Белово, Община Белово, Област Пазарджик

Изтегли

Решение № 24-19.12.2019

Предложение на Кмета на Община Белово във връзка с Искане вх. № УТ-1304/ 27.11.2019 г. от Димитър Петров Йончев– съсобственик на УПИ V-130 , кв.4 по плана на Курорт „Чаира“, землище на с. Сестримо, Община Белово за ЧИ ПУП-ПРЗ

Изтегли

Решение № 23-19.12.2019

Приемане на План за защита при бедствия

Изтегли

Решение № 22-19.12.2019

Отчет за дейността на МКБППМН – Белово за 2019 г. и приемане на план за работата на МКБППМН – Белово за 2020 г.

Изтегли

Решение № 21-19.12.2019

Изменение Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост н община Белово

Изтегли

Решение № 20-19.12.2019

Предложение на Кмета на Община Белово във връзка със заявление вх. №УТ-1074/ 01.10.2019г. от Дияна Пламенова Радулова– собственик на ПИ 03592.503.107 , заявление вх. №УТ-1075/ 01.10.2019г. от Георги Димитров Христов–собственик на ПИ 03592.503.105 и заявление вх. № УТ- 1122/ 09.10.2019г. от Иван Василев Миладинов –собственик на ПИ 03592.503.106, Кв.111, Кв.Малко Белово по плана на гр.Белово, Община Белово за ЧИ ПУП-ПРЗ, с искане да отпадне обслужващата тупикова улица с ос. т. 466-437, минаваща през ПИ 107, ПИ 106 и ПИ 105, Кв.111, Кв.Малко Белово по плана на гр.Белово Община Белово

Изтегли

Решение № 19-19.12.2019

Определяне на възнаграждението на Председателя на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 18-19.12.2019

Актуализация на Постоянната комисия по следприватизационен контрол

Изтегли

Решение № 17-29.11.2019

Предоставяне на имоти, частна и публична общинска собственост за нуждите на проект: "Модернизация на железопътна линия София – Пловдив"

Изтегли

Решение № 16-29.11.2019

Отмяна на Решение № 704/ 20.09.2010г. на Общински съвет – Белово, взето с протокол № 61 от 20.09.2019 г

Изтегли

Решение № 15-29.11.2019

Анекс към договор за предоставяне безвъзмездно ползване на недвижим имот – публична общинска собственост на Сдружение с общественополезна дейност "ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ МАРИЦА-БЕЛОВО", с ЕИК 177095446, с адрес: гр. Белово, ул. "Георги Бенковски" – Спортна зала, регистриран с Решение № 166 от 01.09.2016 г. по фирмено дело № 42/2016 г., осъществяващо дейност в обществена полза с регист. № 006/ 10.03.2017 г. от регистъра на Министерство на правосъдието

Изтегли

Решение № 14-29.11.2019

Утвърждаване образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Решение № 13-29.11.2019

Регистрация на групи общински съветници в Общински съвет – Белово мандат 2019- 2023

Изтегли

Решение № 12-29.11.2019

Определяне на възнаграждение на общинските съветници в Общински съвет на Община Белово

Изтегли

Решение № 11-29.11.2019

ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО ЗА 2020-2025 ГОДИНА

Изтегли

Решение № 10-29.11.2019

Одобряване на общата численост и структура на общинската администрация в Общината и Кметства

Изтегли

Решение № 9-29.11.2019

Одобряване на общата численост на бюджетните дейности в община Белово

Изтегли

Решение № 8-29.11.2019

Вземане на решение от Общински съвет- Белово за определяне на размера на трудовите възнаграждения /брутна работна заплата/ на кметовете на кметства в община Белово

Изтегли

Решение № 7-29.11.2019

Вземане на решение от Общински съвет – Белово за определяне на размера на трудовото възнаграждение на Кмета на община Белово

Изтегли

Решение № 6-29.11.2019

Приемане на правилника за устройството и дейността на Исторически музей – гр.Белово

Изтегли

Решение № 5-29.11.2019

Изменение Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 4-29.11.2019

Издаване на запис на заповед във връзка с искане за авансово плащане по ДБФП №BG05M90P001-2.044-0002-С01, Проект "Продължаване и надграждане на дейността на Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда- община Белово. Процедура BG05M90P001-2.044 "МИГ Белово,Септември,Велинград-повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение; Приоритетна ос: "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, OП "РЧР";

Изтегли

Решение № 3-14.11.2019

Избор на Постоянни комисии за подпомагане на дейността на Общински съвет- Белово, ръководство и членове

Изтегли

Решение № 2-14.11.2019

ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Изтегли

Решение № 1-05.11.2019

Избор на Председател на Общински съвет – Белово за мандат 2019-2023 г.

Изтегли

 


Решение № Относно Файлове

Решение № 708-20.09.2019

Извършване на автобусния превоз на деца (5 и 6 год.) от община Белово до ДГ "Щурче" гр. Белово от за учебната 2019/ 2020 г.

Изтегли

Решение № 707-20.09.2019

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен, и населените места от община Белово, в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ "Александър Иванов – Чапай" за учебната 2019/ 2020 г.

Изтегли

Решение № 706-20.09.2019

Издаване на запис на заповед във връзка с искане за авансово плащане по Проект: "Подобряване качеството на живот на лица с увреждания или с невъзможност в самообслужването и членовете на техните семейства в община Белово", ДБФП № BG05M9OP001- 2.017-0001-C01, Процедура "МИГ Белово, Септември, Велинград – активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по- добрата пригодност за заетост."

Изтегли

Решение № 705-20.09.2019

Приемане актуализация на бюджет 2019 г. на община Белово

Изтегли

Решение № 704-20.09.2019

Предоставяне на имоти, частна и публична общинска собственост за нуждите на проект : "Модернизация на железопътна линия София – Пловдив"

Изтегли

Решение № 703-20.09.2019

Вземане на решение от Общински съвет- Белово за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Белово за срок от края на мандата до полагане на клетва на новоизбрания кмет на община и избор на временно изпълняващи длъжността кметовете на кметства в населените места от Община Белово за срок от края на мандата до полагане на клетва на новоизбраните кметове на кметства

Изтегли

Решение № 702-11.09.2019

Изменение на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово във връзка с възмездно придобиване на "Стадион" с идентификатор ПИ 03592.1.2603 по КККР Белово

Изтегли

Решение № 701-11.09.2019

Одобряване и подписване на споразумение със "Завод за хартия Белово" АД

Изтегли

Решение № 700-11.09.2019

Формиране на група към ДГ "Щурче", филиал Момина Клисура с недостатъчен брой деца

Изтегли

Решение № 699-11.09.2019

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2019/ 2020 г

Изтегли

Решение № 698-11.09.2019

Формиране на самостоятелни паралелки в СУ „Александър Иванов – Чапай” – гр. Белово за учебната 2019/ 2020 година

Изтегли

Решение № 697-11.09.2019

Искане с вх. № УТ- 425/ 17.04.2019 г. от Илия Атанасов Илиев – собственик на ПИ с идентификатор 03592.503.412, ПИ 03592.503.411 и ПИ 03592.503.413, кв. 103, кв. Малко Белово по плана на гр. Белово, община Белово за ЧИ ПУП- ПРЗ, с искане да отпадне обслужващата улица минаваща през имоти ПИ 411 и ПИ 413.

Изтегли

Решение № 696-29.07.2019

Отстраняване на очевидна фактическа грешка в Решение № 680/ 27.06.2019 г.

Изтегли

Решение № 695-29.07.2019

Даване на съгласие и определяне на представител на община Белово в органите на управление на "Асоциация по В и К" на обособена територия, обслужвана от "В и К Белово" ООД

Изтегли

Решение № 694-29.07.2019

Изменение на Решение № 679 от 27.06.2019 г., във връзка с кандидатстване с проект "Продължаване и надграждане на дейността на Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда – община Белово", Процедура BG05M9OP001- 2.044 "МИГ Белово, Септември, Велинград- повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение"; Приоритетна ос : "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" ОП "РЧР"

Изтегли

Решение № 693-29.07.2019

Информация за изпълнение на бюджета на общината, сметките на средствата от Европейския съюз към 30.06.2019 г.

Изтегли

Решение № 692-29.07.2019

Становище за опрощаване на дължими държавни вземания по молба на Борис Атанасов Петров.

Изтегли

Решение № 691-29.07.2019

Изменение Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 690-29.07.2019

Отчет на кмета на Общината за изпълнение на актовете на ОбС- Белово за I- во полугодие на 2019 г.

Изтегли

Решение № 689-29.07.2019

Изменение Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 688-29.07.2019

Изменение Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 687-29.07.2019

Частично изменение на ПУП- ПРЗ, за промяна предназначението на частта от "озеленяване" в която попадат ПИ с идентификатор № 03592. 503.1847 / общинска собственост /, ПИ № 03592.503.1848 / частна собственост / и ПИ № 03592.503.1849 / общинска собственост /, така че да се обособят в самостоятелни УПИ- за жилищно застрояване, кв. 114, кв."Малко Белово" по плана на гр. Белово.

Изтегли

Решение № 686-29.07.2019

Кандидатстване на община Белово с проектно предложение по процедура № BG16М1OP002- 2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" на Оперативна програма" Околна среда" 2014- 2020.

Изтегли

Решение № 685-27.06.2019

Изменение и допълнение на Решение № 97 от 30.06.2016 г. и Решение № 371 от 07.04.2017 г. на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 684-27.06.2019

Спиране разпореждането с общинско имущество

Изтегли

Решение № 683-27.06.2019

Актуализация на състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност

Изтегли

Решение № 682-27.06.2019

Становище за опрощаване на дължими държавни вземания по молба на Анка Методиева Гушлева

Изтегли

Решение № 681-27.06.2019

Промяна в характера на собствеността на имоти, общинска собственост представляващи закрити училища на територията на община Белово

Изтегли

Решение № 680-27.06.2019

Промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост

Изтегли

Решение № 679-27.06.2019

Проект "Продължаване и надграждане на дейността на Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда – община Белово", Процедура BG05M9OP001-2.044 "МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение"; Приоритетна ос : "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", ОП "РЧР";

Изтегли

Решение № 678-27.06.2019

Изменение на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 677-27.06.2019

Промяна на Постоянната комисия по следприватизационен контрол, създадена с Решение № 637 от 30.01.2019 г.

Изтегли

Решение № 676-27.06.2019

Проект на общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор "ВиК – Белово"

Изтегли

Решение № 675-27.06.2019

Изменение и допълнение на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 674-27.06.2019

Изменение и допълнение на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 673-27.06.2019

Изменение и допълнение на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 672-27.06.2019

Приемане на план за заседанията на Общински съвет- Белово за второто полугодие на 2019 г.

Изтегли

Решение № 671-27.06.2019

Отчет за дейността на Музейна сбирка „Атанас Хрисчев“ гр. Белово за 2018 г.

Изтегли

Решение № 670-27.06.2019

Отчет за 2018 г. на Общинската стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители / 2014- 2020 /

Изтегли

Решение № 669-27.06.2019

Изменение на Решение № 629/ 30.01.2019 г. на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 668-27.06.2019

Искане с вх. № УТ- 56/ 16.01.2019 г. от Иван Георгиев Лазаров – собственик на УПИ XVII- 1512, кв. 39, гр. Белово, община Белово с искане за ЧИ ПУП – ПР, като в източната част на УПИ XIX – „ общ. „, кв. 39 и УПИ XIX – „ озеленяване „, кв. 30 се отдели и обособи част за обслужваща улица.

Изтегли

Решение № 667-27.06.2019

Информация от Директора на ТП ДГС – Белово за снабдяването с дърва за огрев на местното население.

Изтегли

Решение № 666-27.06.2019

Отчет-анализ за работата и взаимодействието на Участък – Белово при РУ – гр. Септември с Общинска администрация – Белово за 2018 г.

Изтегли

Решение № 665-31.05.2019

Стопанисване на подземно съоръжение

Изтегли

Решение № 664-31.05.2019

Правила за дейността и годишен план на постоянната комисия по следприватизационен контрол

Изтегли

Решение № 663-31.05.2019

Допълване на Решение № 655/ 30.04.2019 г. във връзка с Проект "Подобряване качеството на живот на лица с увреждания или с невъзможност в самообслужването и членовете на техните семейства в община Белово"; Процедура BG05M9OP001- 2.017 "МИГ Белово, Септември, Велинград – активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост", Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; ОП "РЧР"

Изтегли

Решение № 662-31.05.2019

Обявяване на Исторически музей – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджет

Изтегли

Решение № 661-31.05.2019

Участие в Сдружение "Национална асоциация на доброволците в Република България"

Изтегли

Решение № 660-31.05.2019

Информация за състоянието и тенденциите в образователната система

Изтегли

Решение № 659-31.05.2019

Отчет за 2018 г. по изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово 2017- 2021 г., приета с Решение № 351/ 24.02.2017 г. на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 658-30.04.2019

Актуализация на състава на комисията по чл. 170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към Общински съвет- Белово

Изтегли

Решение № 657-30.04.2019

Приемане на Уточнения план и Отчета за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз, на сметките за чужди средства на община Белово към 31.12.2018 г.

Изтегли

Решение № 656-30.04.2019

Получаване правото на безвъзмездно ползване на общински имот ПИ 03592.502.802.4.2 и ПИ 03592.502.802.4.1 от Исторически музей – гр. Белово

Изтегли

Решение № 655-30.04.2019

Проект "Подобряване качеството на живот на лица с увреждания или с невъзможност в самообслужването и членовете на техните семейства в община Белово"; Процедура BG05M9OP001- 2.017 "МИГ Белово, Септември, Велинград – активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост", Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; ОП "РЧР"

Изтегли

Решение № 654-30.04.2019

План за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2020 г.

Изтегли

Решение № 653-30.04.2019

Годишни отчети на Читалищните настоятелства на територията на община Белово за дейността им през 2018 г.

Изтегли

Решение № 652-28.03.2019

Приемане на План за действие за общинските концесии на община Белово за период 2019-2020 г.

Изтегли

Решение № 651-28.03.2019

Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение "Рехабилитация и реконструкция на улица от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово, Община Белово, област Пазарджик“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 650-28.03.2019

Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.

Изтегли

Решение № 649-28.03.2019

Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.

Изтегли

Решение № 648-28.03.2019

Отчет на Програмата за 2018 г. по изпълнение на стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Белово.

Изтегли

Решение № 647-28.03.2019

Актуализация на базисни месечни наемни цени на общинските имоти.

Изтегли

Решение № 646-28.03.2019

Отчет за 2018 г. на Общинската програма за закрила на детето и Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.

Изтегли

Решение № 645-28.03.2019

Отчет за 2018 г. по изпълнение на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2016- 2020 г., приета с Решение № 363/ 29.09.2017 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 644-28.03.2019

Проект на ПУП – ПП парцеларен план за подземно трасе на оптична кабелна линия в землището на гр. Белово, землището на с. Момина Клисура и в землището на с. Сестримо, изготвен от ТЕЛЕКАБЕЛ.

Изтегли

Решение № 643-27.02.2019

Инвестиционно предложение от "Еко-Хидро-90" ООД гр.Пазарджик за добив на скални материали от находище "Чешмата", Oбщина Белово, Oбласт Пазарджик

Изтегли

Решение № 642-27.02.2019

Промяна на Постоянната комисия по следприватизационен контрол, създадена с Решение № 637 от 30.01.2019 г.

Изтегли

Решение № 641-27.02.2019

Трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на текущи ремонти.

Изтегли

Решение № 640-27.02.2019

Отчет на Кмета на Общината за изпълнение на актовете на Общински съвет – Белово за второто полугодие на 2018 г.

Изтегли

Решение № 639-27.02.2019

Одобряване на процедура за избор на финансова / кредитна институция или финансов посредник.

Изтегли

Решение № 638-27.02.2019

Отчет за изпълнението на Национална стратегия за младежта / 2010-2020/ за 2018 г. и План за изпълнение на Национална стратегия за младежта / 2010-2020/ за 2019 г.

Изтегли

Решение № 637-30.01.2019

Създаване на комисия по следприватизационен контрол по проведени приватизационни процедури

Изтегли

Решение № 636-30.01.2019

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Белово съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА.

Изтегли

Решение № 635-30.01.2019

Приемане на годишен отчет по чл. 12 от ЗЕЕ и информация за изпълнението на програма за ОПНИЕВИБГ за 2018 г., съгласно ЗВЕИ.

Изтегли

Решение № 634-30.01.2019

Поемане на дългосрочен общински дълг за инвестиции в обекти публична общинска собственост – читалища на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 633-30.01.2019

Общински Културен календар

Изтегли

Решение № 632-30.01.2019

Доклад по изпълнението на План за действие на община Белово /2018-2020 г./ за изпълнение на Стратегията за интегриране на ромите в област Пазарджик /2012-2020 г./ за 2018 г.

Изтегли

Решение № 631-30.01.2019

План- сметка по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси за 2019 г.

Изтегли

Решение № 630-30.01.2019

Определяне на директора на ДГ "Щурче" – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити

Изтегли

Решение № 629-30.01.2019

Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

Изтегли

Решение № 628-30.01.2019

Приемане на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2016- 2019 г.

Изтегли

Решение № 627-30.01.2019

Изменение Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 626-30.01.2019

Изменение Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 625-30.01.2019

Изменение на Решение № 492/ 31.01.2018 г., за определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в община Белово в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет.

Изтегли

Решение № 624-30.01.2019

Приемане на бюджета за 2019 година на община Белово

Изтегли

Решение № 623-30.01.2019

Заявление с вх. № УТ- 1302/ 19.12.2018 г. от Спаска Стоянова Генова и Атанас Спасов Генов – съсобственици на ПИ с идентификатор 03592.503.887, кв. "Малко Белово", по плана на гр. Белово с искане за ЧИ на ПУП – ПРЗ по иматни граници.

Изтегли

Решение № 622-20.12.2018

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по Договор № 13/07/2/0/00334 от 03.10.2017г.

Изтегли

Решение № 621-20.12.2018

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по Договор № 13/07/2/0/00334 от 03.10.2017г.

Изтегли

Решение № 620-20.12.2018

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие”", обезпечаващ авансово плащане по Договор № 13/07/2/0/00334 от 03.10.2017г.

Изтегли