Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Административни услуги

Документи издавани от Дирекция „УТС“

ДОКУМЕНТИ,
издавани от Дирекция ”УТС”

І. Издаване на скица за недвижим имот:
Необходими документи:
1. Mолба по образец
2. Документ за собственост (копие)
3. Квитанция за платена такса (копие)

Вид услуга Срок на изпълнение Цена
Обикновена 10 дни 10 лв./бр.
Бърза 5 дни 15 лв./бр.
Експресна 8 часа 30 лв./бр.

ІІ. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство Необходими документи:
1. Mолба по образец
2. Документ за собственост (копие)
3. Други документи (одобрен арх.проект, стр.разрешения, у-ние за търпимост)
4. Квитанция за платена такса (копие)

Вид услуга Срок на изпълнение Цена
Обикновена 10 дни 10 лв./бр.
Бърза 5 дни 23 лв./бр.
Експресна 8 часа 30 лв./бр.

ІІІ. Издаване на скица с виза на недвижим имот (съгласно чл. 140,ал.2 от ЗУТ) Необходими документи:
1. Mолба по образец
2. Документ за собственост (копие)
3. Квитанция за платена такса (копие)

Вид услуга Срок на изпълнение Цена
Обикновена 10 дни 15 лв./бр.
Бърза 5 дни 23 лв./бр.

ІV. Презаверяване на скица и виза, от издаването на която са изтекли 6 месеца Необходими документи:
1. Квитанция за платена такса (копие)

Вид услуга Срок на изпълнение Цена
Скица веднага 5 лв./бр.
Скица с виза  /заверка от арх./ 5 дни 10 лв./бр.

V. Одобряване на проекти (съгласно чл. 145 от ЗУТ) Необходими документи:
1. Молба по образец
2. Документ за собственост (вкл.и за уредени сметки по регулация, ако има такива)
3. Виза за проектиране
4. Проекти: -по 3 бр. от специалност, съгласно условията по визата
5. Комплексен доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект
6. Предварителен договор с експлоатационните дружества по преценка на гл.архитект
7. Квитанция за платена такса:
– до 200 кв.м. РЗП – от главния архитект
– над 200 кв.м.РЗП – за разглеждане от ЕС
 

Вид услуга Срок на изпълнение Цена
по чл. 142,ал.6,т.1 от ЗУТ 1 месец такса за технически услуги
по чл. 142,ал.6,т.2 от ЗУТ 7 дни такса за технически услуги

VІ. Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство (съгласно чл. 148 от ЗУТ)

Необходими документи:
1. Молба по образец
2. Одобрен инвестиционен проект
3. Квитанция за платена такса

Вид услуга Срок на изпълнение Цена
без одобрени проекти 7 дниц 30 лв.
с одобрени проекти 7 дни 20 лв.

VІІ. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж (съгласно чл. 177 от ЗУТ)
Необходими документи:
1. Искане за регистриране на строеж от четвърта и пета категория
2. Документ за собственост (копие)или учредено право на строеж в чужд имот
3. Разрешение за строеж /акт за узаконяване/
4. Окончателен доклад за строежи от ІV категория
5. Документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175,ал.5 от ЗУТ за предаден екзекутив, ако така е необходима
6. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
7. Други документи, изисквани по закон, съобразно спецификата на строежа
8. Квитанция за платена такса

Вид услуга Срок на изпълнение Цена
Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж 7 дни такса за технически услуги

VІІІ. Издаване на удостоверение за предоставени данни от кадастър (съгласно чл.52 от ЗКИР)
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост (копие)
3. Разрешително за строеж
4. Обяснителна записка
5. Скица М 1:1000 с нанесени кадастър, регулация и новия обект
6. Дискета CAD Format
7. Координати на чупките
8. Ръчна скица
9. Копие от заповедта за лиценз на лицето/фирмата/, извършваща заснемането
10. Квитанция за платена такса

Вид услуга Срок на изпълнение Цена
Издаване на удостоверение за предоставени данни от кадастър 7 дниц 15 лева

ІХ. Издаване на удостоверение по § 16 от ПР на ЗУТ
Необходими документи:
1. Молба по образец
2. Документ за собственост
3. Скица на имота
4. Декларация за периода на извършване на строителството
5. Квитанция за платена такса

Вид услуга Срок на изпълнение Цена
Издаване на удостоверение

50 лв.

/на сграда/

Х. Комисия по чл. 195 от ЗУТ за премахване на застрашени от самосрутване, негодни и вредни в санитарно – хигиенни условия
Необходими документи:
1. Молба по образец
2. Документ за собственост (в случай, че строежът е частна собственост)

Вид услуга Срок на изпълнение Цена
Комисия 1 месец освободено от такси

ХІ. Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия и услуги (маси, павилиони, кабини и други)
Необходими документи:
1. Молба по образец
2. Договор за наем
3. Одобрен проект
4. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
5. Квитанция за платена такса

Вид услуга Срок на изпълнение Цена
за павилион с проект 7 дни 15 лв.
за павилион без проект 7 дни 25 лв.

ХІІ. Попълване на служебна страница от данъчна декларация
Необходими документи:
1. Документ за собственост
2. Квитанция за платена такса или ДТМ

Вид услуга Срок на изпълнение Цена
Попълване на служебна страница от данъчна декларация веднага 2 лв

 

Бланки и декларации

 

Наименование на документа Link за сваляне
ДЕКЛАРАЦИИ
Декларация за търпимост Свали тук
Декларация (при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства) Свали тук
МОЛБИ
Заявление за УП-2 Свали тук
Заявление за УП-3 Свали тук
Молба за издаване на скица на урегулиран поземлен имот, удостоверение за описание на имота и удостоверение за идентичност Свали тук
Молба за включване в списъка за дърва за огрев Свали тук
ИСКАНИЯ
Искане за закупуване на общински имот Свали тук
Искане за отписване на недвижим имот Свали тук
Искане за издаване на удостоверение за наследници Свали тук
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението Свали тук
ЗАЯВЛЕНИЯ
Заявление относно издаване Свали тук
Заявление за достъп до информация Свали тук
Заявление за регистрация на собствениците на пчели и пчелни семейства Свали тук
Становище Свали тук