Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Стандартизирани образци на заявления /приложение № 5, ДВ, бр. 56 от 16.07.2019/

Стандартизирани образци на заявления /приложение № 5, ДВ, бр. 56 от 16.07.2019/

Документи Дата Файлове
Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 18.07.2019г. Изтегли
Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране 18.07.2019г. Изтегли
Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 18.07.2019г. Изтегли
Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина 18.07.2019г. Изтегли
Заявление за издаване на разрешение за строеж 18.07.2019г. Изтегли
Заявление за издаване на скици за недвижими имоти 18.07.2019г. Изтегли
Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни 18.07.2019г. Изтегли
Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж 18.07.2019г. Изтегли
Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства 18.07.2019г. Изтегли
Заявление за одобряване на подробен устройствен план 18.07.2019г. Изтегли
Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план 18.07.2019г. Изтегли
Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава 18.07.2019г. Изтегли
Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 18.07.2019г. Изтегли
Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа 18.07.2019г. Изтегли
Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите 18.07.2019г. Изтегли
Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване 18.07.2019г. Изтегли

 

https://www.livechatalternative.com/