Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Решения 2017 г.

Решения на Общински съвет – Белово мандат 2015-2019 г.

Решение № Относно Файлове

Решение № 481-28.12.2017

Откриване на процедура по приватизация на 80% от дружествени дялове на "В и К – Белово" ЕООД, ЕИК: 112107477.

Изтегли

Решение № 480-28.12.2017

Изменение на Решение № 452/31.10.2017 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 479-28.12.2017

Отчет за дейността за 2017 година и План за работата за 2018 година на МКБППМН – Белово.

Изтегли

Решение № 478-28.12.2017

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Белово през 2018 година.

Изтегли

Решение № 477-28.12.2017

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета.

Изтегли

Решение № 476-28.12.2017

Приемане на план на заседанията на Общински съвет – Белово за първото полугодие на 2018 година.

Изтегли

Решение № 475-08.12.2017

Избор на представител на община Белово за участие в комисията за изработване на областна здравна карта.

Изтегли

Решение № 474-08.12.2017

Изменение на Решение № 326/27.01.2017 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 473-08.12.2017

Кандидатстване за финансиране пред Проект "Красива България", Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната.

Изтегли

Решение № 472-08.12.2017

Кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на инфраструктурен проект: Инвестиционен проект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Мененкьово, община Белово".

Изтегли

Решение № 471-30.11.2017

Промяна на наименованието на социалната услуга, делегирана от държавата дейност "Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция в село Дъбравите" в "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Дъбравите".

Изтегли

Решение № 470-30.11.2017

Продажба на сглобяема вилна постройка тип „Силвана“ № 6, м. Ливада бачия, землище гр. Белово.

Изтегли

Решение № 469-30.11.2017

Информация за текущо изпълнение на проекти, финансирани от оперативни програми и други източници на финансиране в община Белово.

Изтегли

Решение № 468-30.11.2017

Информация за опазване и популяризиране на паметници и паметни плочи в община Белово.

Изтегли

Решение № 467-30.11.2017

Отчет на Плана за финансово оздравяване към 30.09.2017 година.

Изтегли

Решение № 466-30.11.2017

Изменение на Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 465-30.11.2017

Изменение на Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 464-31.10.2017

Издаване на Запис на заповед от Община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № 13/07/2/0/00334 от 03.10.2017 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги в обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект "Ремонт и реконструкция, закупуване на оборудване и обзавеждане за образователна инфраструктура на ДГ "Щурче" на територията на гр. Белово, община Белово", сключен между Община Белово и ДФ "Земеделие".

Изтегли

Решение № 463-31.10.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 462-31.10.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 461-31.10.2017

Кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на инфраструктурен проект: Инвестиционен проект "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Белово – I и II етап: I-етап – "Основен ремонт на водопроводната мрежа по бул. "Юндола"; II-ри етап: Главен клон I: начало: ул. "Раковица" след о.т. 10 през о.т. 19 о.т. 530, о.т. 486, о.т.30; паркинг; о.т. 486 ул."Климент Охридски" през о.т. 70, о.т. 71 – о.т. 168, ул. "Тодор Каблешков" през о.т. 146, о. т. 155 о.т. 135- о.т. 133 ул. "Орфей" през о.т. 186, о.т. 185 – край :същ. шск на бул. "Освобождение" след о.т. 249;

Изтегли

Решение № 460-31.10.2017

Искане с Вх. № УТ – 1140/22.08.2017 г. от Христо Георгиев Лазаров за ЧИ ПУП – ПРЗ на тупикова улица, УПИ – ХХ – 430 и ХХIII – 435 Кв. 36 по плана на с. Сестримо, община Белово за промяна на уличната регулация, Кв. 36 по плана на с. Сестримо, община Белово.

Изтегли

Решение № 459-31.10.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 458-31.10.2017

Определяне на базисни месечни наемни цени на общинските имоти.

Изтегли

Решение № 457-31.10.2017

Извършване на автобусния превоз на деца (5 и 6 год.) от община Белово до ДГ "Щурче" гр. Белово за учебната 2017/2018 година.

Изтегли

Решение № 456-31.10.2017

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от гр. Белово, обучаващи се в ОУ "Отец Паисий" с. Сестримо до края на учебната 2017/2018 г.

Изтегли

Решение № 455-31.10.2017

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен, и населените места от община Белово, в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ "" Иванов – Чапай" за учебната 2017/2018 г.

Изтегли

Решение № 454-31.10.2017

Приемане актуализация на бюджет 2017 г. на Община Белово.

Изтегли

Решение № 453-31.10.2017

Информация за текущото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2017 година.

Изтегли

Решение № 452-31.10.2017

Сключване на договор за кредит с "Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ" ЕАД по силата, на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект "Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда – община Белово", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", приоритетна ос "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", схема "Независим живот".

Изтегли

Решение № 451-31.10.2017

Отчет на Музейна сбирка "Атанас Хрисчев" гр. Белово.

Изтегли

Решение № 450-31.10.2017

Отчет за дейността на Бюджетна дейност "Домашен социален патронаж" – община Белово за 2016 година.

Изтегли

Решение № 449-31.10.2017

Изменение на Решение № 440/25.03.2010 г. на Общински съвет – Белово за определяне броя на таксиметровите автомобили на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 448-29.09.2017

Изменение на Решение № 421 от 28.07.2017 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 447-29.09.2017

ЧИ ПУП ПРЗ за обединяване на УПИ-I-86 "за рекултивация на сметище за битови отпадъци" и УПИ-V-87 "за рекултивация на сметище за битови отпадъци" землище с. Дъбравите ЕКАТТЕ 24414, община Белово, област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 446-29.09.2017

Изменение в Решение № 378 от 18.04.2017 г. на Общински съвет – Белово, прието на заседание, проведено на 18.04.2017 г. с Протокол № 26 от 18.04.2017 г.

Изтегли

Решение № 445-29.09.2017

Прогноза за периода 2018 – 2020 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Изтегли

Решение № 444-29.09.2017

Информация за дейността сметосъбиране и сметоизвозване от "Общински имоти Белово" ЕООД.

Изтегли

Решение № 443-29.09.2017

Разпореждане с негодни за употреба дълготрайни материални активи на Община Белово.

Изтегли

Решение № 442-29.09.2017

Информация за състоянието и тенденциите в образователната система.

Изтегли

Решение № 441-29.09.2017

Oткриване на процедура за определяне на частен партньор за публично-частно партньорство.

Изтегли

Решение № 440-29.09.2017

Откриване на процедура за определяне на частен партньор за публично- частно партньорство.

Изтегли

Решение № 439-29.09.2017

Oткриване на процедура за определяне на частен партньор за публично-частно партньорство.

Изтегли

Решение № 438-29.09.2017

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на територията на община Белово за периода 2017 – 2020 г.

Изтегли

Решение № 437-29.09.2017

Информация за състоянието на гробищните паркове на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 436-29.09.2017

ЧИ ПУП ПРЗ на УПИ III – "Складова база на СТ "БКС", УПИ I – "ДАТ" и УПИ II – "Цех за услуги на населението ПП "Изгрев" по имотната граница на ПИ с идентификатор № 03592.1.2239, кв. 73А по плана на гр. Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 435-29.09.2017

Приемане на допълнения в РПУО Регион Пазарджик 2016 – 2020 г.

Изтегли

Решение № 434-29.09.2017

Отчет на Плана за финансово оздравяване към 30.06.2017 година.

Изтегли

Решение № 433-29.09.2017

Одобряване на ПУП–ПП (парцеларен план) на трасе на подземен водопровод в землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, във връзка с проект "Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Малко Белово, гр. Белово".

Изтегли

Решение № 432-28.07.2017

Отдаване под наем на движими вещи, представляващи специални автомобили.

Изтегли

Решение № 431-28.07.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 430-28.07.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 429-28.07.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 428-28.07.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 427-28.07.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 426-28.07.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 425-28.07.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 424-28.07.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 423-28.07.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 422-28.07.2017

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в СУ "Александър Иванов – Чапай" – гр. Белово за учебната 2017/ 2018 година.

Изтегли

Решение № 421-28.07.2017

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2017/2018 г.

Изтегли

Решение № 420-28.07.2017

Включване в Списък на защитените детски градини и училища на територията на община Белово за учебната 2017/2018 година.

Изтегли

Решение № 419-28.07.2017

Включване в Списък на средищни детски градини и училища на територията на община Белово за учебната 2017/ 2018 година.

Изтегли

Решение № 418-28.07.2017

ЧИ на ПУП – ПР за обединението общински УПИ I – " за озеленяване " и УПИ II – " за паркинг " в новообразуван УПИ I – " за спорт и отдих " , кв. 21 по плана на село Голямо Белово.

Изтегли

Решение № 417-28.07.2017

Изменение на Решение № 96 / 30.06.2016 година.

Изтегли

Решение № 416-28.07.2017

Информация за текущото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30 юни 2017 година.

Изтегли

Решение № 415-28.07.2017

Предоставяне за безвъзмездно управление на имот 000018 в землището на с. Аканджиево.

Изтегли

Решение № 414-28.07.2017

Отчет на кмета на общината за изпълнението на актовете на Общински съвет за I- вото полугодие на 2017 г.

Изтегли

Решение № 413-28.07.2017

Информация за състоянието на детските площадки и места за отдих в община Белово.

Изтегли

Решение № 412-21.07.2017

Предоставяне на безвъзмездно право на поставяне на терминално устройство АТМ – банкомат на Търговска банка "Д" АД на фасадата на "Народно читалище Св. Св. Кирил и Методий – 1927 г".

Изтегли

Решение № 411-21.07.2017

Актуализиране на Общинския план за развитие на Община Белово за периода 2014- 2020 г.

Изтегли

Решение № 410-21.07.2017

Поемане на задължения от "БЕЛОВО 2014" ЕАД

Изтегли

Решение № 409-21.07.2017

Изменение и допълнение на Решение № 46 от 12.02.2016г.на Общински съвет Белово, прието с Протокол № 9 от заседание, проведено на 12.02.2016г. и на Решение № 97 от 30.06.2016г.на Общински съвет Белово, прието с Протокол № 13 от заседание, проведено на 30.06.2016г.

Изтегли

Решение № 408-21.07.2017

Издаване на запис на заповед във връзка с подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор № BG05FMOP001-3.002-0013-C04, проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Белово, Домашен социален патронаж – гр. Белово“, Операция "Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2019“ BG05FMOP001-3.002.

Изтегли

Решение № 407-30.06.2017

Отпускане на временен безлихвен заем на "БЕЛОВО 2014" ЕАД и начин на възстановяването му.

Изтегли

Решение № 406-30.06.2017

Изменение и допълнение на Решение № 322 от 29.12.2016 г., прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 29.12.2016 г. за издаване на запис на заповед от Община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващо авансово плащане по договор № РД 50-189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. сключен между СНЦ "МИГ-Белово, Септември, Велинград", седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. "Орфей" № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896, представляван от Цветан Георгиев Котев и Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Управляващият орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 г. и Управляващият орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 405-30.06.2017

Отчет за 2016 година на Общинска стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители /2014-2020/

Изтегли

Решение № 404-30.06.2017

Инвестиционно предложение за публично- частно партньорство

Изтегли

Решение № 403-30.06.2017

Изменение на Решение № 381/28.04.2017 г. на Общински съвет – Белово във връзка с кандидатстване на община Белово пред фонд "Социална закрила"

Изтегли

Решение № 402-30.06.2017

Приемане на План на заседанията на Общински съвет – Белово за второто шестмесечие на 2017 година

Изтегли

Решение № 401-30.06.2017

Изменение на Решение № 96/30.06.2016 г. на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 400-30.06.2017

Сключване на договор за предоставяне безвъзмездно ползване на недвижим имот – публична общинска собственост на Сдружение с обществено полезна дейност "ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ МАРИЦА-БЕЛОВО", с ЕИК 177095446, с адрес: гр. Белово, ул. "Георги Бенковски" – Спортна зала, регистриран с решение № 166 от 01.09.2016 година по фирмено дело № 42/2016 г., осъществяващо дейност в обществена полза с рег. № 006/10.03.2017 г. от регистъра на Министерство на правосъдието

Изтегли

Решение № 399-30.06.2017

Искане с Вх. № УТ-744/05.06.2017 г. от Елена Иванова Вучева и Цветан Иванов Тонов – собственици на сгради в УПИ-IX-667, кв. 45, гр. Белово, община Белово за ЧИ ПУП ПРЗ за разделяне на общински УПИ-IX-667, кв. 45, гр. Белово на два самостоятелни УПИ.

Изтегли

Решение № 398-30.06.2017

Отчет на плана за финансово оздравяване на община Белово към 31.03.2017 г.

Изтегли

Решение № 397-30.06.2017

Отчет за дейността на Общински съвет гр. Белово за периода 05.11.2015 г. – 31.12.2016 г.

Изтегли

Решение № 395-29.05.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 394-29.05.2017

Промяна на предназначението на част от урегулиран поземлен имот и сградата в него на закритото училище "Св. Климент Охридски – 1928" с. Момина клисура във филиал на ОДЗ "Щурче" гр. Белово.

Изтегли

Решение № 393-29.05.2017

Протест от Живко Пенев – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик по писмо изх.№ 1667/2017 от 20.04.2017 година.

Изтегли

Решение № 392-29.05.2017

ЧИ на ПУП-ПРЗ за кв. 97 /УПИ XI-395, УПИ-X-396, УПИ-IX-397, УПИ-XII-529, XIII-общ., XIV-377, XV-377, XVI-361,362/, кв. 93 /УПИ-XVII-351, УПИ-XVIII-350, УПИ-XXIV-озеленяване, УПИ-XIX-348, XXV-озеленяване/, кв.125 /УПИ-I-125-за озеленяване, УПИ-I-37, УПИ-II-36/, кв. 87 /УПИ-XIX-35,36, УПИ-XXI-32, УПИ-XXII-29, УПИ-XXIII-28, XXIV-27, УПИ-XXV-25, УПИ-XXVI-24, XXVII-22, XXVIII-450/, кв. 80 /УПИ-XIV-15, УПИ-XV-15, УПИ-XX-16, УПИ-XVIII-16, XXVII-1550, УПИ-XXV-озеленяване, УПИ-VIII-12, УПИ-XVI-15/ кв. 94 /УПИ-XVII-516, УПИ-I-общ., УПИ-II-169, УПИ-III-169, IV-170, УПИ-VII-192, УПИ-VI-1525, УПИ-VIII-192, УПИ-IX-507, УПИ-X-506, УПИ-XI-215, УПИ-XII-215/ кв. 194 /УПИ-XXXVI-озеленяване, УПИ-X-236, УПИ-XI-236, УПИ-XII-236, XIII-237, УПИ-XIV-238, УПИ-XV-239, УПИ-XVI-240, УПИ-XVII-353, УПИ-XVIII-353, УПИ-XXI-359, УПИ-XXII-363, УПИ-XXIII-364, УПИ-XXIV-365, УПИ-XXV-366/ кв. Малко Белово по плана на град Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 391-29.05.2017

Промяна в поименния списък за придобиване на дълготрайни активи, строителство и ремонт във връзка с трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа.

Изтегли

Решение № 390-29.05.2017

План за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2018 година.

Изтегли

Решение № 389-29.05.2017

Предложение от Кмета на община Белово за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединението общински УПИ-VII-684, УПИ-VIII-684, УПИ-IX-684, УПИ-X-684 и промяна на регулационната линия с УПИ ХХIV "за детски комбинат" по имотната граница на ПИ с № 684 "за детска градина" кв.3 по плана на село Сестримо, община Белово.

Изтегли

Решение № 388-29.05.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 387-29.05.2017

Промяна в характера на собствеността и предназначението на общински имоти.

Изтегли

Решение № 386-22.05.2017

Допълнение на Решение № 367 от 31.03.2017 г.на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 24 от заседание, проведено на 31.03.2017 г.

Изтегли

Решение № 385-28.04.2017

Сключване на договор за сметосъбиране и сметопочистване с "Общински имоти Белово" ЕООД, с ЕИК 202370153

Изтегли

Решение № 384-28.04.2017

Приемане на общински културен календар за 2017 година

Изтегли

Решение № 383-28.04.2017

Приемане на отчет на общинската програма за закрила на детето за 2016 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 година

Изтегли

Решение № 382-28.04.2017

Инвестиционно предложение за публично- частно партньорство

Изтегли

Решение № 381-28.04.2017

Даване на съгласие за кандидатстване на община Белово пред фонд "Социална закрила" с проект за довършване на Център за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания в с. Дъбравите.

Изтегли

Решение № 380-28.04.2017

Отмяна на Решение № 329 по протокол № 22 от 27.01.2017 година на Общински съвет Белово относно ЧИ ПУП- ПРЗ на УПИ VI "за озеленяване, търговия, услуги и пазар" и УПИ II- "за пешеходна зона върху покрито речно корито" по имотната граница на ПИ 502.972 / река Яденица/, кв.61А, гр. Белово

Изтегли

Решение № 379-18.04.2017

Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. с регистрационен номер BG05M9OP001-2.005-0117-C01/18.04.2017 год. по процедура BG05M9OP001-2.005.

Изтегли

Решение № 378-18.04.2017

Заявление с предложение вх. № УТ – 475/13.04.2017 г. от "ЛА ФАТТОРИЯ“ ЕООД за ЧИ ПУП-ПРЗ за обединението на УПИ- I-"производствени и складови дейности“ /общински ПИ с идентификатор № 03592.503.1692/ и УПИ-III -"производствени и складови дейности“ /общински ПИ с идентификатор № 03592.503.1691/ в новообразуван УПИ- I-1691, 1692 "производствени и складови дейности“ Кв.121, Кв."Малко Белово“ по плана на гр. Белово, Община Белово.

Изтегли

Решение № 377-18.04.2017

Заявление с предложение вх. № УТ-476/13.04.2017г. от "ГАЛИНЕРО“ ЕООД за ЧИ ПУП-ПРЗ за обединението на УПИ- I-"производствени и складови дейности“ /общински ПИ с идентификатор № 03592.503.1684/, УПИ-II-"производствени и складови дейности“ /общински ПИ с идентификатор № 03592.503.1685/, УПИ-III-"производствени и складови дейности“ /общински ПИ с идентификатор № 03592.503.544/ и УПИ-VI -"производствени и складови дейности“ /общински ПИ с идентификатор № 03592.503.545/ в новообразуван УПИ- I-1684, 1685, 544, 545 "производствени и складови дейности" Кв. 74, Кв. "Малко Белово“ по плана на гр. Белово, Община Белово.

Изтегли

Решение № 376-18.04.2017

Заявление с предложение вх. № УТ – 474/13.04.2017 г. от "ЛУКА ИНДУСТРИ“ ЕООД за ЧИ ПУП-ПРЗ за обединението на УПИ- I- "производствени и складови дейности" /общински ПИ с идентификатор № 03592.503.1679/ и УПИ-II – "производствени и складови дейности“ /общински ПИ с идентификатор № 03592.503.1680/ в новообразуван УПИ-I-1679, 1680 "производствени и складови дейности“ Кв. 76, Кв. "Малко Белово" по плана на гр. Белово, Община Белово.

Изтегли

Решение № 375-07.04.2017

Завление с Вх. № АО-2341/01.11.2016 г. от Димитър Петров Йончев и Георги Петров Йончев, собственици са на УПИ VII-130 "за спирка на обществен транспорт и КОО", кв. 4 по плана на курорт "Чаира", община Белово молят да отпадне публичния характер на имота и да се смени предназначението в "жилищни нужди".

Изтегли

Решение № 374-07.04.2017

Завление с Вх. № АО-2457/16.11.2016 г. от Димитър Петров Йончев и Георги Петров Йончев, собственици са на УПИ V-130 "за КОО", кв. 4 по плана на курорт "Чаира", община Белово молят да отпадне публичния характер на имота и да се смени предназначението в "жилищни нужди".

Изтегли

Решение № 373-07.04.2017

Възражение с Вх. № УТ-1024/24.08.2016 г. от Владимир Владимиров Илиев, относно предвиждането в действащия план за отчуждаване на УПИ I-33, 35 "за озеленяване и атракции" и УПИ III-33, 35 "за изолационна зеленина", кв. 8а по плана на курорт "Чаира", община Белово.

Изтегли

Решение № 372-07.04.2017

Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.

Изтегли

Решение № 371-07.04.2017

Изменение и допълнение на решение № 97 от 30.06.2016 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 370-31.03.2017

Встъпване в дълг на "Общински имоти Белово" ЕООД с ЕИК 202370153 в договор за финансов лизинг вместо "В и К – Белово" ЕООД с ЕИК 112107477.

Изтегли

Решение № 369-31.03.2017

Постъпили молби и възражения през 2016 г., относно предвиждания в действащия план на курорт "Чаира", община Белово.

Изтегли

Решение № 368-31.03.2017

Закриване на банкова сметка на "Дом за медико-социални грижи" и разпределение на наличните средства.

Изтегли

Решение № 367-31.03.2017

Рефинансиране на задълженията на "В и К – Белово" ЕООД с ЕИК 112107477 по договор за заем със "СИ ФИНАНСИ ГРУП" ЕООД.

Изтегли

Решение № 366-31.03.2017

Разкриване на интегрирана социална услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция за лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово" по проект BG05M9OP001-2.005 "Активно включване“ по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

Изтегли

Решение № 365-31.03.2017

Приемане актуализация на бюджет 2017 г. на Община Белово.

Изтегли

Решение № 364-31.03.2017

Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 363-31.03.2017

Приемане на отчет по Плана за енергийна ефективност за 2016 г., съгласно Закона за енергийната ефективност.

Изтегли

Решение № 362-31.03.2017

Определяне на имоти, частна общинска собственост, подлежащи на задължително застраховане.

Изтегли

Решение № 361-31.03.2017

Промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост.

Изтегли

Решение № 360-31.03.2017

Промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост.

Изтегли

Решение № 359-31.03.2017

Отчет на Програмата за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 358-31.03.2017

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 357-31.03.2017

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ III-10, находящ се в кв. 9 по ПУП на с. Габровица.

Изтегли

Решение № 356-31.03.2017

1. Приемане на Уточнения план и Отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Община Белово към 31.12.2016 г. и Разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Белово от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., съгласно Единната бюджетна класификация. 2. Приемане на Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Белово към 31.12.2016 г.

Изтегли

Решение № 355-31.03.2017

Предложение от инж. Костадин Варев – Кмет на община Белово за одобряване на ПУП – ПРЗ на ПИ № 000093 в землище на с. Сестримо, като територия за рекреационни дейности "вилна зона" с ЕКАТТЕ 66319 Община Белово, Област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 354-31.03.2017

Заявление Вх. № УТ – 190/22.02.2017 г. от "Марков – 88" ООД с. Габровица ЕИК 203734243 за изготвяне ПУП – ПРЗ на ПИ № 0222070 /стопански двор/ в землището на с. Габровица с ЕКАТТЕ 14163 Община Белово.

Изтегли

Решение № 353-31.03.2017

Продажба на имот, частна общинска собственост в кв. Малко Белово, община Белово

Изтегли

Решение № 352-31.03.2017

Избиране на нов заместник-председател на Общински съвет гр. Белово

Изтегли

Решение № 351-24.02.2017

Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово 2017 – 2021 година.

Изтегли

Решение № 350-24.02.2017

Заплащане на Община Белово на отчисления за обезвреждане на отпадъци на общинско депо за неопасни отпадъци от "Завод за хартия Белово" АД.

Изтегли

Решение № 349-24.02.2017

Закупуване на лек автомобил за нуждите на Общинска администрация – Белово.

Изтегли

Решение № 348-24.02.2017

Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Белово.

Изтегли

Решение № 347-24.02.2017

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен и населените места от община Белово, в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ "Александър Иванов – Чапай" до края на учебната 2017 година.

Изтегли

Решение № 346-24.02.2017

Извършване на автобусния превоз на деца (5-6 години) от община Белово до ДГ "Щурче" гр. Белово от 01.01.2017 г. до края на учебната 2017 г.

Изтегли

Решение № 345-24.02.2017

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от гр. Белово, обучаващи се в ОУ "Отец Паисий" с. Сестримо от 01.01.2017 г. до края на учебната 2017 г.

Изтегли

Решение № 344-24.02.2017

Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, във връзка с чл. 61 от Закона за горите за учредяване на сервитут през ГФ за подмяна на трасета на водопровод вътрешна водопроводна мрежа на кв. Малко Белово

Изтегли

Решение № 343-24.02.2017

Стопанисване по целесъобразност старата паважна настилка, находяща се в имот № 000045, с площ 12,444 дка, с начин на трайно ползване "местен път", вид собственост "общинска публична", в землището на с. Габровица, община Белово, актуван с АПОС № 6117 от 17.05.2016 г.

Изтегли

Решение № 342-24.02.2017

Заявление с предложение Вх. № УТ-92/30.01.2017 г. от Методи Спасов Методиев за ЧИ ПУП – ПРЗ за част от общински имот ПИ с идентификатор № 03592.503.546 /проектен ПИ с идентификатор № 03592.503.548/ УПИ-I-546 "производствени и складови дейности" и частен ПИ с идентификатор № 03592.503.547 кв. 116, кв. 116а и кв. 74, кв. "Малко Белово" по плана на гр. Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 341-24.02.2017

Отмяна на разпоредбите на чл. 64, ал. 3, чл. 65, ал. 2 и чл. 66, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането /включително разделното/ транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 340-24.02.2017

Произнасяне на Общински съвет – Белово в изпълнение на Решение от 05.05.2016 г. по гр.д. № 2180/2016 г. на Районен съд – Пазарджик.

Изтегли

Приложение към решение № 339-24.02.2017

Приложение към решение № 339-24.02.2017

Изтегли

Решение № 339-24.02.2017

Предоставяне на мери и пасища, общинска собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на основание чл. 37 и следващите от ЗСПЗЗ.

Изтегли

Решение № 338-24.02.2017

Кандидатстване на община Белово с проектно предложение "Развитие на социалното предприемачество за подобрен достъп до заетост на уязвими групи в община Белово" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.007 "РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО", Приоритетна ос IІ "НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ", Инвестиционен приоритет 4."Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г.

Изтегли

Решение № 337-24.02.2017

Предсрочно прекратяване на пълномощията на заместник-председателя на Общински съвет гр. Белово – СТОЙКО СТОЙЧЕВ СТЕФАНОВ.

Изтегли

Решение № 336-24.02.2017

Определяне на поименен състав на Постоянната комисия по "Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции".

Изтегли

Решение № 335-27.01.2017

ЧИ ПУП – ПР на Кв. 38 и Кв. 37 по плана на с. Голямо Белово, като през ПИ 802.504.407 /общинска собственост/ и ПИ 802.504.484 /общинска частна собственост/ се проектира нова тупикова улица.

Изтегли

Решение № 334-27.01.2017

Изменение на Решение № 20/27.11.2015 г. за определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Oбщина Белово.

Изтегли

Решение № 333-27.01.2017

Изменение на Решение № 30/03.12.2015 г. за одобряване на обща численост на бюджетните дейности в Oбщина Белово.

Изтегли

Решение № 332-27.01.2017

Искане с Вх. № УТ-24/11.01.2017 г. от Чавдар Петров Василев – собственик на УПИ – I – 1310, Кв. 1, гр. Белово, община Белово с подписка за съгласие от 6 /шест/ собственици на съседни УПИ за ЧИ ПУП – ПР, като в югоизточната част на УПИ XXVII – "озеленяване" се промени статута в тупикова улица.

Изтегли

Решение № 331-27.01.2017

Отчет за изпълнението на Национална стратегия за младежта /2010-2020/ за 2016 г., План за изпълнение на Национална стратегия за младежта /2010-2020/ за 2017 г. и Анализ за състоянието на младежта в община Белово.

Изтегли

Решение № 330-27.01.2017

Изменение на Решение № 29/03.12.2015 г. на Общински съвет – Белово за одобряване на общата численост и структура на Общинската администрация в община Белово и кметствата.

Изтегли

Решение № 329-27.01.2017

ЧИ ПУП – ПРЗ на УПИ-VI "за озеленяване, търговия, услуги и пазар" и УПИ-II "за пешеходна зона върху покрито речно корито" по имотната граница на ПИ 502.9702 /река Яденица/, Кв. 61А, гр. Белово.

Изтегли

Програма 2017 г.

Програма за 2017 г. по изпълнение на стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост на община Белово през периода 2016 г. – 2019 г.

Изтегли

Приложение – 4

Имоти, върху които може да се изпълнява процедура по учредяване на възмездно право на строеж

Изтегли

Приложение – 3

Описание на обектите от първостепенно значение за развитието на община Белово през 2017 г.

Изтегли

Приложение – 2

Описание на имотите, които Община Белово предлага за продажба през 2017 г.

Изтегли

Приложение – 1

Описание на имотите, които Община Белово отдава под наем, разполагане на рекламно информационни елементи и предоставяне на терени за поставяне на преместваеми съоръжения през 2017 г.

Изтегли

Решение № 328-27.01.2017

Приемане на Програмата за 2017 година по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2016 – 2019 година.

Изтегли

Решение № 327-27.01.2017

Определяне на директора ДГ "Щурче" – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Изтегли

Решение № 326-27.01.2017

Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Изтегли

Решение № 325-27.01.2017

Отчет за дейността на МКБППМН – Белово за 2016 г. и приемане на план за работата на МКБППМН – Белово за 2017 г.

Изтегли

Решение № 324-27.01.2017

Приемане на план за финансово оздравяване на Община Белово.

Изтегли

Решение № 323-27.01.2017

Приемане на бюджета за 2017 година на Община Белово.

Изтегли
https://www.livechatalternative.com/