Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Решения 2013 г.

Решение № 576/27.12.2013 г. Изменение на Решение № 409/31.05.2013 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
Решение № 575/27.12.2013 г. Изменение на Решение № 175/12.07.2012 г. на Общински съвет – Белово за одобряване на числеността и структурата на Общинска администрация Белово. Изтегли
Решение № 574/27.12.2013 г. Кандидатстване на Читалище „Благой Захариев – 1932 г.“ гр. Белово – кв. Малко Белово по мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство“ за закупуване на народни носии на танцов състав „Ахинора“. Изтегли
Решение № 573/27.12.2013 г. Кандидатстване на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Белово по мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство“ за закупуване на озвучителна техника. Изтегли
Решение № 572/27.12.2013 г. Определяне на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити директора на ОДЗ „Щурче“ гр. Белово за 2014 година. Изтегли
Решение № 571/27.12.2013 г. Отчет за дейността на МКБППМН – Белово за 2013 година. Изтегли
Решение № 570/27.12.2013 г. Поставяне на „водомерен възел“, извън границите на частни имоти на физически и юридически лица. Изтегли
Решение № 569/27.12.2013 г. Изменение на Стратегията за развитието на социалните услуги в община Белово за периода 2011 – 2015 година, приета с Решение № 670/28.04.2011 година и Плана по изпълнение на стратегията за 2014 година, приет с Решение № 364/29.03.2013 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
Решение № 568/27.12.2013 г. Промяна на вида на действащата социална услуга Дневен център за деца с увреждания в Дневен център за деца и младежи до 25-годишна възраст с увреждания, считано от 02.01.2014 г. Изтегли
Решение № 567/27.12.2013 г. Изменение на Решение № 473/27.08.2013 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
Решение № 566/27.12.2013 г. Изменение на Приложение № 1 от Програмата за 2013 г. по изпълнение на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово и отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 52/06.12.1999 г. Изтегли
Решение № 565/27.12.2013 г. Заплащане на община Белово обезщетение за ползване на общинското депо с. Дъбравите за 2014 година от „Завод за хартия – Белово“ АД. Изтегли
Решение № 564/27.12.2013 г. Приемане на Наредба за изпълнение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белово. Изтегли
Решение № 563/27.12.2013 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Белово. Изтегли
Решение № 562/27.12.2013 г. Удостояване със звание „Почетен гражданин на град Белово и Общината“. Изтегли
Решение № 561/27.12.2013 г. Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди на кмета на общината за премахване на установени и констатирани незаконни строежи IV, V, VI категория или части от тях от община Белово. Изтегли
Решение № 560/27.12.2013 г. Определяне на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити директори на училищата от общината за 2014 година. Изтегли
Решение №559/29.11.2013 г. Сключване на Договор за съвместно управление и стопанисване на имоти от общински поземлен фонд между община Белово и „Беловски имоти“ ЕООД. Изтегли
Решение №558/29.11.2013 г. Съгласие на община Белово за учредяване на безвъзмездно право на ползване и стопанисване на недвижим имот, находящ се в село Аканджиево, община Белово, парцел І – „За читалище и озеленяване“, кв. 23, Читалищна сграда със застроена площ 349 кв.м., площ на парцела 2 370 кв.м. Изтегли
Решение №557/29.11.2013 г. Съгласие на община Белово за кандидатстване за безвъзмездна помощ от ПУДООС за финансиране на проект: „Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко Белово, община Белово“. Изтегли
Решение №556/29.11.2013 г. Изменение Програмата за 2013 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
Решение №555/29.11.2013 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в землище гр. Белово. Изтегли
Решение №554/29.11.2013 г. Мотивирано искане от Началника на ОСЗ – гр. Белово с вх.№ 893/07.11.2013 г., относно вземане на Решение за възстановяване правото на собственост на земя в съществуващи стари реални граници в землището на с. Сестримо. Изтегли
Решение №553/29.11.2013 г. Молба от Иван Чоролеев за узаконяване на полски път, който да се нанесе на картата на землище гр. Белово и скиците. Изтегли
Решение №552/29.11.2013 г. Искане от Дружество „Военноинвалид“, със седалище гр. Септември, относно съдействие и подпомагане дейността на Дружеството и членовете му. Изтегли
Решение №551/29.11.2013 г. Информация за внесените, утвърдените и действащи проекти, с които община Белово кандидатства пред Европейски фондове. Изтегли
Решение №550/29.11.2013 г Кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони пред „МИГ – Белово, Септември, Велинград“. Изтегли
Решение №549/29.11.2013 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в землище с. Момина клисура. Изтегли
Решение №548/29.11.2013 г. Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землище гр. Белово. Изтегли
Решение №547/29.11.2013 г. Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землище с. Момина клисура. Изтегли
Решение №546/29.11.2013 г. Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землище с. Дъбравите. Изтегли
Решение №545/29.11.2013 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в землище с. Дъбравите. Изтегли
Решение №544/29.11.2013 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в землище с. Габровица. Изтегли
Решение №543/29.11.2013 г. Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землище с. Сестримо. Изтегли
Решение №542/29.11.2013 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в землище с. Аканджиево. Изтегли
Решение №541/29.11.2013 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в землище с. Аканджиево. Изтегли
Решение №540/29.11.2013 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в землище с. Мененкъово. Изтегли
Решение №539/29.11.2013 г. Изменение Програмата за 2013 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
Решение №538/29.11.2013 г. Изменение Програмата за 2013 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
Решение №537/29.11.2013 г. Заявление с вх.№ УТ-1001/25.10.2013 г. от Соня Георгиева Кръстева за ЧИ на ПУП, така че законно построената в УПИ ІV – жилищна сграда /отстъпено право на строеж със зап. АОС 101/24.10.1988 г., Договор от 27.04.1990 г., Заповед № 145/10.04.1990 г./ да попада в рамките на УПИ ІV, кв.3 с. Сестримо, община Белово. Изтегли
Решение №536/29.11.2013 г. Заявление с вх.№ УТ-938/07.10.2013 г. от Стефана Иванова Дескова за ЧИ-ПУП на УПИ ІХ – 613, кв.65 с. Сестримо, община Белово, така че съществуващата тупикова улица да се обособи като самостоятелна. Изтегли
Решение №535/29.11.2013 г. Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Белово Изтегли
РЕШЕНИЕ № 526/24.10.2013 г. Съгласие на община Белово за кандидатстване за безвъзмездна помощ от ПУДООС за финансиране на проект: „Основен ремонт на водопроводна мрежа по бул. „Юндола“ – гр. Белово, община Белово“. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 525/24.10.2013 г. Съгласие на община Белово за кандидатстване за безвъзмездна помощ от ПУДООС за финансиране на проект: „Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко Белово, община Белово“. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 524/24.10.2013 г. Изменение на Решение № 483 от 11.09.2013 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 523/15.10.2013 г. Изменение и допълнение на Решение № 505 от 30.09.2013 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 522/15.10.2013 г. Издаване на Запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция,обезпечаваща разходи за авансово плащане по Договор № 36/3/3130304 от 03.10.2013 год., за отпускане на БФП по реда на Наредба № 23 от 18 декември 2009 год. за условията и реда за предоставяне на БФП по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от ПРСР за Проект „Център за временни изложения с туристическа цел на открито за представяне на природни и туристически дадености на община Белово в пешеходна алея между квартали 51 и 55 в град Белово“, сключен между община Белово и ДФ „Земеделие“– Разплащателна агенция. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 521/15.10.2013 г. Изменение Програмата за 2013 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 520/15.10.2013 г. Заповед № ПО – 222 от 27.09.2013 г. на Областен управител на област Пазарджик. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 519/15.10.2013 г. Заповед № ПО – 221 от 27.09.2013 г. на Областен управител на област Пазарджик. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 518/15.10.2013 г. Заповед № ПО – 223 от 27.09.2013 г. на Областен управител на област Пазарджик. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 517/15.10.2013 г. Заповед № ПО – 218 от 27.09.2013 г. на Областен управител на област Пазарджик. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 516/15.10.2013 г. Заповед № ПО – 219 от 27.09.2013 г. на Областен управител на област Пазарджик. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 515/15.10.2013 г. Заповед № ПО – 220 от 27.09.2013 г. на Областен управител на област Пазарджик. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 514/30.09.2013 г. Молба от Надежда Стоянова с вх. № 850/30.09.2013 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за дете. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 513/30.09.2013 г. Изменение на Решение № 160/29.06.2012 г. на Общински съвет – Белово за продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в кв. 6 по ПУП на с. Аканджиево. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 512/30.09.2013 г. Отдаване под наем на част от сграда, публична общинска собственост, съгласно АПОС № 26 от 17.03.1998 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 511/30.09.2013 г. Даване на съгласие община Белово да поръчителства Договор за лизинг на „В и К – Белово“ ЕООД. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 510/30.09.2013 г. Изменение на Решение № 379/29.03.2013 г. на Общински съвет – Белово за определяне на базисни месечни наемни цени на общинските имоти за 2013 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 509/30.09.2013 г. Изменение Програмата за 2013 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 508/30.09.2013 г. Утвърждаване на Бизнес план за 2014-2019 година на „В и К – Белово” ЕООД. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 507/30.09.2013 г. Отчет за дейността на кметство село Сестримо за периода м. септември 2012 г. – м. септември 2013 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 506/30.09.2013 г. Отчет за дейността на кметство село Голямо Белово за периода м. септември 2012 г. – м. септември 2013 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 505/30.09.2013 г. Организиране на ученическо столово хранене в СОУ „Ал. Иванов – Чапай“, чрез отдаване под наем., чрез конкурс. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 504/30.09.2013 г. Предоставяне на терминално устройство АТМ – банкомат на фасадата на Читалище село Сестримо, съгласно АПОС № 12/29.09.1997 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 503/30.09.2013 г. Приемане на Наредба за условията и реда за поемане на общински дълг, Наредба за принудително изпълнение на Заповеди на Кмета на общината за премахване на установени и констатирани незаконни строежи ІV, V и VІ категория или части от тях от община Белово, Наредба за отглеждане на животни на територията на община Белово, Наредба за стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 502/30.09.2013 г. Предоставяне на временен безлихвен заем на „Медицински център І – Белово“ ЕООД в размер на 34 000 лв., за погасяване на задължение към „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 501/30.09.2013 г. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот, публична общинска собственост, находящ се в УПИ VІ – „За ОБС, ОББ и ДСК“, кв. 60 по ПУП на гр. Белово, съгласно АПОС № 52/06.12.1999 г. на Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Регионална служба по заетост“ – гр. Пловдив, Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Септември за нуждите на филиал гр. Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 500/30.09.2013 г. Финансиране за извършване на автобусния превоз на деца от кв. Малко Белово и с. Габровица до ОДЗ „Щурче“ – гр. Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 499/30.09.2013 г. Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симионовец, гр. Ветрен, с. Мененкъово, с. Аканджиево и с. Сестримо до СОУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр. Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 498/30.09.2013 г. Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от кв. Малко Белово до СОУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр. Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 497/30.09.2013 г. Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Габровица до ОУ „Отец Паисий“, с. Сестримо. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 496/30.09.2013 г. Отчет за готовността на учебните заведения за учебната 2013/2014 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 495/30.09.2013 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в землище гр. Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 494/30.09.2013 г. Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землище гр. Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 493/30.09.2013 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в землище с. Сестримо. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 492/30.09.2013 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в землище гр. Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 491/11.09.2013 г. Кандидатстване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Тодор Каблешков – 1874“ село Голямо Белово, по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 490/11.09.2013 г. Дарение на масивна сграда на два етажа със застроена площ 223 кв.м. с идентификатор 15802.504.244.1 с предназначение – сграда за култура и изкуство, находяща се в ПИ с идентификатор 15802.504.244 в село Голямо Белово на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Тодор Каблешков – 1874“ село Голямо Белово и проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година и Европейския земеделски фонд. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 489/11.09.2013 г. Промяна предназначението на масивна сграда на два етажа със застроена площ 223 кв.м. с идентификатор 15802.504.244.1 с предназначение – сграда за култура и изкуство, находяща се в ПИ с идентификатор 15802.504.244 в село Голямо Белово от публична общинска собственост в частна общинска собственост. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 488/11.09.2013 г. Кандидатстване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА – 1958“, с. Аканджиево, по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 487/11.09.2013 г. Дарение на масивна сграда със застроена площ 349 кв.м, находяща се в УПИ І – „за читалище и озеленяване“, кв.23 по ПУП на с. Аканджиево на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА – 1958“, с. Аканджиево и проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година и Европейския земеделски фонд. Изтегли
РЕШЕНИЕ№ 486/11.09.2013 г. Промяна предназначението на масивна сграда със застроена площ 349 кв.м., находяща се в УПИ І – „за читалище и озеленяване“, кв.23 по ПУП на с. Аканджиево от публична общинска собственост в частна общинска собственост. Изтегли
РЕШЕНИЕ№ 485/11.09.2013 г. Актуализиране на Програмата за 2013 год. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 484/11.09.2013 г. Актуализиране на Програмата за 2013 год. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 483/11.09.2013 г. Даване на съгласие на „ВиК – Белово“ ЕООД за извършване на продажба на Колесен многофункционален багер с челен товарач HIDROMEK 102B по договор за лизинг ТС № 8617/А от 24.09.2007 година и закупи нови 2 броя – комбиниран багер – товарач CASE 580ST с допълнителни опции – допълнителна багерна кофа, хидравличен чук CASE CB 65 и гребло за сняг. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 482/04.09.2013 г. Кандидатстване на Община Белово по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 481/04.09.2013 г. Отмяна на Решение № 471/27.08.2013 год Изтегли
РЕШЕНИЕ № 480/04.09.2013 г. Кандидатстване по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 479/04.09.2013 г. Кандидатстване по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 478/04.09.2013 г. Кандидатстване по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 477/04.09.2013 г. Кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 476/04.09.2013 г. Кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 475/04.09.2013 г. Кандидатстване по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 474/04.09.2013 г. Изменение на Решение № 415 от 28.06.2013 г. за формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2013/2014 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 473/27.08.2013 г. Изменение на Решение № 342 от 28.02.2013 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 472/27.08.2013 г. Искане вх.№ УТ-778/19.08.2013 г. от Васил Стойчев Вощански за изменение на регулационната граница между УПИ ІV – 1560 и УПИ ІІ – комплексно жилищно строителство, кв. 19, гр. Белово, община Белово по имотни граници. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 471/27.08.2013 г. Кандидатстване на община Белово по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 470/27.08.2013 г. Даване на съгласие община Белово да поръчителства Договор за заем между „ВиК – Белово“ ЕООД и „СИ ФИНАНСИ ГРУП“ ЕООД и изменение на Решение № 425 от 04.07.2013 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 469/27.08.2013 г. Временен безлихвен заем на „ВиК – Белово“ ЕООД в размер на 9 379 лв. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 468/27.08.2013 г. Утвърждаване на договор за приемане, депониране и обезвреждане на производствени неопасни отпадъци на Общинско депо за битови отпадъци в землището на с. Дъбравите, община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 467/16.08.2013 г. Промяна предназначението на част от сграда публична общинска собственост в частна общинска собственост и учредяване на ипотека върху двуетажна масивна сграда – административна сграда, съгласно Акт за частна общинска собственост № 342 от 06.08.2002 год., находящ се в УПИ ХХ – ОСП „Водоснабдяване и канализация – Белово“ с площ 60 кв.м./идентичен със Схема № 4813/26.04.2013 год. на АГКК с площ 60 кв.м., с идентификатор 03592.502.841.1.2 и Схема № 4814/26.04.2013 год. с идентификатор 03592.502.1.3 /и приземен етаж от горната двуетажна масивна сграда, с площ 60 кв.м. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 466/16.08.2013 г. Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 465/16.08.2013 г. Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 464/06.08.2013 г. Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на дете. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 463/06.08.2013 г. Издаване на Запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи по Договор № 36/3/3130083 от дата 05.08.2013 год., по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и Наредба 23 от 18 декември 2009 год. за условията и реда за предоставяне на БФП по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от ПРСР. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 462/06.08.2013 г. Издаване на Запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи по Договор № 36/3/3210095 от дата 04.07.2013 год., по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и Наредба 23 от 18 декември 2009 год. за условията и реда за предоставяне на БФП по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от ПРСР „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР за Проект „Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий“, чрез основен ремонт на отоплителната инсталация“, сключен между община Белово и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 461/06.08.2013 г. Разкриване на подготвителна група в основно училище „Отец Паисий“ – село Сестримо за учебната 2013/2014 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 460/06.08.2013 г Издаване на Запис на заповед от община Белово в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с адрес: град София, ул. „Уйлям Гладстон“ 67, БУЛСТАТ 131045382, Дан. Номер 1220167603, представлявано от Изпълнителния директор – Галина Симеонова Симеонова, обезпечаваща финансиране на разходи за плащане по реализация на проект „Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране на отпадъците от населените места в община Белово и адаптирането и към регионалното депониране“. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 459/06.08.2013 г. Кандидатстване по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 458/06.08.2013 г. Кандидатстване по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 457/06.08.2013 г. Кандидатстване по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 456/06.08.2013 г. Кандидатстване по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 455/26.07.2013 г. Допълнение и изменение на Решения № 697/30.06.2011 г. и № 718/07.07.2011 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 454/26.07.2013 г. Сключване на договор за транспортиране, приемане и обезвреждане чрез депониране на производствени неопасни отпадъци на общинско депо за битови отпадъци в землището на с. Дъбравите, община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 453/26.07.2013 г. Допълнителни правомощия на Управителя на „Медицински център І – Белово“ ЕООД д-р Тонка Стефанова Желева. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 452/26.07.2013 г. Кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 451/26.07.2013 г. Кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 450/26.07.2013 г. Кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 449/26.07.2013 г. Заявление с вх.№ УТ-679/18.07.2013 г. от „Родопи“ АД за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, така че регулационния план да се промени по имотна граница на поземлен имот с идентификатор 03592.501.1564, град Белово, община Белово и инвестиционен проект за производство на ел. енергия от биомаса с растителен произход. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 448/26.07.2013 г. Частично изменение на ПУП-ПР на кв. 64а, кв. 60г, кв. 61, кв. 60в, кв. 34, кв. 33, кв. 26, кв. 25 град Белово и кв. 1, кв. 7, кв. 8, кв. 10, кв. 14, кв. 16, кв. 15, кв. 20, кв. 21, кв. 28, кв. 29, кв. 27, кв. 35, кв. 39 село Голямо Белово, във връзка с геодезическо заснемане на съществуващото състояние на коритото и подпорни стени на р. Яденица и във връзка с бъдещо проектиране корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени на р. Яденица. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 447/26.07.2013 г. Във връзка със заявление с вх.№ УТ-696/23.07.2013 г. от Стефан Стоянов Динков от с. Мененкъово за допускане изработването на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски /производствено складови/ дейности в ПИ с № 018007 в м. „Дзукаша“ по КВС в землище на с. Мененкъово, ЕКАТТЕ 47812, община Белово, област Пазарджик. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 446/26.07.2013 г. Изменение на ПУП-ПРЗ /План-схеми за техническата инфраструктура/ за населените места в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 445/26.07.2013 г. Отчет за работата на кметство село Мененкъово за периода м. септември 2012 г. – м. юли 2013 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 444/26.07.2013 г. Изменение на Програмата за 2013 год. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 443/26.07.2013 г. Приемане на Наредба за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 442/26.07.2013 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в землище град Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 441/26.07.2013 г. Изменение на Програмата за 2013 год. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 440/26.07.2013 г. Изменение на Програмата за 2013 год. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 439/26.07.2013 г. Изменение на Програмата за 2013 год. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 438/26.07.2013 г. Изменение на Програмата за 2013 год. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 437/26.07.2013 г. Предоставяне на имоти, общинска собственост, за безвъзмездно управление на Народните читалища на територията на община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 436/26.07.2013 г. Подаване на Декларация по чл.69, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37 б, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската година от 01.10.2013 год. до 01.10.2014 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 435/26.07.2013 г. Одобряване на актуализирано Планово задание за изработване на проект за Общ устройствен план на община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 434/26.07.2013 г. Искане с вх. № УТ – 546/14.06.2013 год. от ЕВН КЕЦ Белово за отреждане на ново УПИ в централната част на с. Габровица, община Белово за трафопост. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 433/26.07.2013 г. Отчет по изпълнение на Решенията на Общински съвет – Белово за първо полугодие на 2013 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 432/26.07.2013 г. Информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2013 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 431/26.07.2013 г. Във връзка със заявление с вх.№ УТ-387/07.05.2013 г. от Станимир Станков Попов от село Момина клисура за допускане изработването на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски /производствено складови/ дейности в ПИ с № 012016 в м. „Долния друм“ по КВС в землище на село Момина клисура, ЕКАТТЕ 48903, община Белово, област Пазарджик. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 430/26.07.2013 г. Във връзка със заявление с вх.№ УТ-541/13.06.2013 г. от Иванка Георгиева Генева за допускане изработването на ПУП – ПП парцеларен план за трасета на електропровод и водопровод през ПИ с № 000136 /отводнителен канал/, ПИ с № 012242 /пасища, мери, VІІ категория/, ПИ с № 000067 /полски път, VІІ категория/, за захранване на ПИ с № 012068 в м. „Тръне поле“ по КВС в землище на с. Мененкъово ЕКАТТЕ 47812 община Белово, област Пазарджик. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 429/26.07.2013 г. Предоставяне на временен безлихвен заем на „В и К – Белово“ ЕООД в размер на 95 000 лв. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 428/19.07.2013 г. Предоставяне на временен безлихвен заем на „В и К – Белово“ ЕООД в размер на 95 000 лв. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 427/19.07.2013 г. Издаване на Запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи по Договор № 36/3/3210095 от дата 04.07.2013 год., по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР за Проект „Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий“, чрез основен ремонт на отоплителната инсталация“, сключен между община Белово и ДФ „Земеделие“– Разплащателна агенция. Изтегли
РЕШЕНИЕ№ 426/04.07.2013 г. Изменение на Решение № 205 от 09.08.2012 г. на Общински съвет – Белово за кандидатстване за безлихвен заем от ПУДООС за финансиране по проект: „Зониране и реконструкция за вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко Белово“ община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ№ 425/04.07.2013 г. Вземане на Решение за сключване на Договор за заем със „СИ ФИНАНСИ ГРУП“ ЕООД, със седалище гр. Пловдив, Пловдив–Север, № 64а, въз основа на проведена обществена поръчка за избор на финансова институция за предоставяне на заем по реда на ЗОП, в изпълнение на Решение № 398 от 16.05.2013 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ№ 424/04.07.2013 г. Заличаване на регистрацията пред Регионална здравна инспекция – Пазарджик за извършване на медицинска дейност на „Медицински център І – Белово“ ЕООД, със седалище гр.Белово, бул.“Освобождение“ № 115. Изтегли
РЕШЕНИЕ№ 423/28.06.2013 г. Отпускане на финансова помощ за участие на групата за автентичен фолклор към Народно читалище „Тодор Каблешков – 1874“ село Голямо Белово в Световен шампионат по фолклор – 2013 г., в град Несебър. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 422/28.06.2013 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 394/27.03.2007 г. Изтегли
РЕШЕНИE № 421/28.06.2013 г. Издаване на Запис на заповед от община Белово в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, обезпечаваща авансово плащане по проект „Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в община Белово – СОУ „Александър Иванов – Чапай“, № BG161PO001/1.1.09-0046 по Договор БФП № BG161PO001/1.1-09/2010/031 сключен между община Белово и Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 420/28.06.2013 г. Издаване на Запис на заповед от община Белово в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, обезпечаваща авансово плащане по проект „Укрепване на коритото и брега на река Марица в землището на гр. Белово участък при фирма „Импрегнация 2000“ № BG161PO001-1.4.06-0046 по Договор БФП № BG161PO001/1.4-06/2010/043 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 419/28.06.2013 г. Разделяне на УПИ ІV „за търговия и услуги“, местност „Стопански двор“, поземлен имот с идентификатор 03592.2.1060 гр. Белово, община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 418/28.06.2013 г. Приемане на План за заседанията на Общински съвет – Белово за ІІ-рото полугодие на 2013 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 417/28.06.2013 г. Утвърждаване на разчети за евакуация и разсредоточаване към Общинския план за защита при бедствия в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 416/28.06.2013 г. Разкриване на подготвителна група в основно училище „Отец Паисий“ – село Мененкъово за учебната 2013/2014 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 415/28.06.2013 г. Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на общината за учебната 2013/2014 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 414/28.06.2013 г. Приемане на Общинска стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители 2014 – 2020 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 413/28.06.2013 г. Отчет на Общинска стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители 2008 – 2013 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 412/28.06.2013 г. Отчет по изпълнение на Плана за 2012 година по Стратегията за развитие на социалните услуги на територията на община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 411/28.06.2013 г. Отчет за дейността на музейна сбирка „Атанас Хрисчев“ – гр. Белово за периода януари-юни 2013 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 410/31.05.2013 г. Закупуване на 5 бр. велосипеди. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 409/31.05.2013 г. Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землище село Момина клисура. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 408/31.05.2013 г. Анализ на състоянието на училищната мрежа и прогноза за учебната 2013-2014 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 407/31.05.2013 г. Изменение на Програмата за 2013г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 406/31.05.2013 г. Изменение на Програмата за 2013г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 405/31.05.2013 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в землище село Момина клисура. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 404/31.05.2013 г. Наредба за издаване на „Карти за паркиране на хора с увреждания“, престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания, живеещи на територията на община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 403/31.05.2013 г. Приемане на Отчет за 2012 година по изпълнение на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово за периода 2012-2015 год. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 402/31.05.2013 г. Информация за дейността на Дирекция „Социално подпомагане“ – Септември в изнесеното работно място в град Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 401/31.05.2013 г. Информация за обзора на пазара на труда за община Белово към 30.04.2013 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 400/16.05.2013 г. Кандидатстване по мярка 321 „Насърчаване на туристическите дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 399/16.05.2013 г. Кандидатстване по мярка 321 „Насърчаване на туристическите дейности“ за набиране на проектни предложения, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 398/16.05.2013 г. Изменение на Решение № 185 от 27.07.2012 г. на Общински съвет – Белово за предоставяне на дългосрочен кредит на „В и К – Белово“ ЕООД. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 397/16.05.2013 г. Кандидатстване по мярка за набиране на проектни предложения, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 се реализира с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони /2007-2013/, съ-финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 396/29.04.2013 г. Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землище гр. Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 395/29.04.2013 г. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 394/29.04.2013 г. Процедура за кандидатстване с проектни предложения в рамките на Приоритетна Ос І. „Добро управление“, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партнъорство при разработване и провеждане на политики“ на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК). Изтегли
РЕШЕНИЕ № 393/29.04.2013 г. Приемане на Отчетите на читалищните настоятелства на територията на община Белово за дейността им през 2012 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 392/29.04.2013 г. Приемане на Отчета по изпълнението на общинската програма за развитие, стопанисване и управление на спортни площадки и развитие на спорта в община Белово за 2012 год. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 390/29.04.2013 г. Сформиране на работна група за изготвяне на общински план за развитие 2014-2020 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 389/29.04.2013 г. Кандидатстване по реда на НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008 год. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.- трети прием на Заявления за подпомагане по покана на „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ по Стратегията за местно развитие в периода 2011-2013г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 388/29.04.2013 г. Промяна на обстоятелствата в инвестиционните намерения на община Белово, касаещи УПИ VІІ – „Спортна зала“ ПИ с идентификатор 03592.502.944 с прилежащите масивни сгради и необходимост от частично изменение на ПУП – ПР за обединяване на УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, обособяване на нов УПИ VІІ и образуване на нова тупикова улица. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 386/29.04.2013 г. Отчет на Общинска програма за закрила на детето на община Белово за 2012 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 385/29.04.2013 г. Отчет за приходите и разходите за 2012 година на общинско дружество „Медицински център І – Белово“ ЕООД, гр. Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 384/29.04.2013 г. Отчет за финансовото състояние на общинска фирма „В и К – Белово“ ЕООД, гр. Белово за 2012 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 383/29.04.2013 г. Годишен финансов отчет за 2012 г. на общинско дружество „БКС 1 – Белово“ ЕООД, гр. Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 382/29.04.2013 г. Доклад на Държавна финансова комисия. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 381/29.03.2013 г. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху обект – публична общинска собственост: „Подземно съоръжение за напояване“ – с. Мененкъово. ПУБЛИКУВАНО НА 07.03.2013 ГОДИНА Изтегли
РЕШЕНИЕ № 380/29.03.2013 г. Обект „Основен ремонт на път PAZ 2102 от км. 0+000 до км. 2+400 село Габровица“, община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 379/29.03.2013 г. Определяне на базисни месечни наемни цени на общинските имоти за 2013 г., във връзка с обявения от НСИ годишен инфлационен индекс за 2012 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ№ 378/29.03.2013 г. Приемане на изменение в Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 377/29.03.2013 г. Прекратяване на съсобственост върху УПИ ІІ – 4, 12, 119, кв.66, землище село Сестримо, м. Трълъовица, съгласно АЧОС № 4013/18.12.2012 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 376/29.03.2013 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в землище с. Дъбравите, съгласно АЧОС № 791/27.02.2012 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 375/29.03.2013 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в землище гр. Белово, съгл. АЧОС № 3990 от 14.12.2012 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 374/29.03.2013 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, съгл. АЧОС № 4057 от 15.01.2013 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 373/29.03.2013 г. Доклад на ТП ДГС – Белово за снабдяване с дърва за огрев на местното население и звената на бюджетна издръжка през отоплителен сезон 2013/2014г. на територията на община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 372/29.03.2013 г. Искане за финансиране до МФ по реда на чл.10, ал.4 от Наредба № РД – 16 – 347/02.04.2009 год. за условията и реда за определяне на размера и изплащане на планирани средства по Договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 371/29.03.2013 г. Справка за резултатите от борбата с престъпността и наркоманията през 2012 г. на територията на община Белово, обслужвана от служителите на У „ПОЛИЦИЯ“ гр. Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 370/29.03.2013 г. Приемане на Годишен доклад за 2012 година за наблюдението на изпълнението на Общиски план за развитие на община Белово за 2007-2013 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 369/29.03.2013 г. Изменение на ПУП-ПРЗ /План-схеми за техническата инфраструктура/ за населените места в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 368/29.03.2013 г. Допълване на Решение № 339 от 31.01.2013 г. на Общински съвет-Белово, във връзка с искане вх.№ УТ-226/12.03.2013 г. от „Завод за хартия – Белово“АД. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 367/29.03.2013 г. Упълномощаване на г-н Франк Фридрих, в качеството му на консултант на община Белово, да представлява община Белово пред Европейски власти, банки и други финансиращи институции, с цел осигуряване и финансиране на проекти на община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 366/29.03.2013 г. Заявление с вх.№ УТ-173/25.02.2013 г. от „ГРИЙН ЛАЙТ“ ООД, ЕИК: 831663873, гр. София, ул. „Оборище“ № 113 за допускане изработването на ПУП – ПРЗ на ПИ с №000443 /публична държавна собственост/ в землище на с. Мененкъово, община Белово за МВЕЦ „Белово“ на дюкера на напоителен канал „Аканджиево-Белово“ преминаващ през р. Марица след гр.Белово по пътя за с. Мененкъово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 365/29.03.2013 г. План за действие за 2013 година по изпълнение на Националната стратегия за младежта /2012-2020 година/. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 364/29.03.2013 г. План за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на на социалните услуги в община Белово за 2014 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 363/29.03.2013 г. Изменение на Плана за действие на община Белово за подкрепа на интеграционните политики за периода 2013-2014 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 362/29.03.2013 г. Одобряване на Техническо задание за ОУП Белово и изработване на Проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 361/29.03.2013 г. Разрешение за изработване на ПУП за ОБЕКТ: „Мерки за превенция и елиминиране на негативното влияние на наводненията по коритото на река Яденица чрез корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени в границите на регулацията на село Голямо Белово и град Белово“. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 360/29.03.2013 г. Кандидатстване на община Белово по Ос 1: „Процедура за набиране на проекти за повишаване енергийната ефективност на сгради“ на Национална схема за зелени инвестиции. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 359/29.03.2013 г. Информация за готовността на община Белово за кандидатстване по Оперативните програми и фондове. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 358/29.03.2013 г. Приемане на отчет по Програмата за енергийна ефективност за 2012 година и приемане на Програма за енергийна ефективност за 2013 година, съгласно Закона за енергийната ефективност. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 357/29.03.2013 г. Приемане на план за заседанията на Общински съвет – Белово за периода м. март – м. юни 2013 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 356/29.03.2013 г. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 355/29.03.2013 г. Предложение по чл.38 от същия закон за приемане на решение за откриване на процедура по предоставяне на концесия за „Управление в обществен интерес и на риск на Концесионера на дейностите по предоставяне на ВиК услугата на територията на община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 354/28.02.2013 г. Откриване на младежки клуб в село Мененкъово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 353/28.02.2013 г. Прединвестиционно проучване, изработване на ПУП-ПРЗ за определяне на площадка за изграждане на сепарираща инсталация за ТБО и претоварна инсталация и ПУП-ПП за линейни обекти за елементи на техническата инфраструктура за изграждане на обекта – електропровод, водопровод и канализация до площадката за сепарираща и претоварна инсталация в землище село Дъбравите Изтегли
РЕШЕНИЕ № 352/28.02.2013 г.РЕШЕНИЕ № 352/28.02.2013 г. Определяне на размера на средното годишно рентно плащане за землищата на община Белово за стопанската 2011 – 2012 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 351/28.02.2013 г. Становище за опрощаване на публични държавни вземания. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 350/28.02.2013 г. Искане вх.№УТ-175/01.02.2013 г. от Владимир Михайлов Нонев от с.Мененкъово, община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 349/28.02.2013 г. Искане вх.№УТ-130/06.02.2013 г. oт Румен Стоянов Велков, гр.Пазарджик, ул. „Патриарх Евтимий“ № 25 за закупуване уширение от улица източно от ос.т. 80, граничеща с кв.17, с. Момина клисура, община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 348/28.02.2013 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в землище с.Дъбравите, съгласно АЧОС № 2423/25.06.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 347/28.02.2013 г. Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в землище с.Дъбравите, съгласно АЧОС № 1580/05.04.2012г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 346/28.02.2013 г. Продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землище с. Габровица. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 345/28.02.2013 г. Изпълнение на решенията на Общински съвет – Белово за второто полугодие на 2012 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 344/28.02.2013 г. Приемане на Програмата за 2013 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово, през периода 2012-2015 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 343/28.02.2013 г. Отчет на Програмата за 2012 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 342/28.02.2013 г. Приемане на бюджета, поименния списък на капиталовите разходи, план-сметката на извънбюджетните сметки и фондове за 2013 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 341/28.02.2013 г. Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и отчет на дългa на община Белово към 31.12.2012 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 340/31.01.2013 г. Отмяна на Решение № 168 от 29.12.2008 г. и изменение и допълнение на Решение № 151 от 27.11.2008 г. на Общински съвет – Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 339/31.01.2013 г. Частично изменение на ПУП-ПР, УПИ Х – „озеленяване“ в УПИ Х – „търговия и услуги“ /ПИ с идентификатор №03592.502.9631/, кв. 7 по плана на гр. Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 338/31.01.2013 г. Опазване на околната среда на територията на община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 337/31.01.2013 г. Преустройство на публичната общинска собственост Клуб /киносалон/ в УПИ ІХ – „Кметство, клуб, читалище, лятно кино, озеленяване и площад“, кв.15 по плана на с. Голямо Белово в „Клуб – Младежки спортен център – Спорт и здраве“ с цел подобряване на достъпа на населението до обществените сгради, саниране и преустройството им и увеличаване техните полифункционални възможности за спортни и свързаните със свободното време и отдих дейности. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 336/31.01.2013 г. Искане вх. №УТ-929/05.11.2012 г. от Пенка Стоянова Илиева и Божурка Стоянова Димитрова за закупуване части от улици попадащи в имот 735 граничещи с УПИ І – 735, кв. 43, гр. Белово, община Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 335/31.01.2013 г. Частично изменение на ПУП-ПР за обединяването на УПИ VІІ – „Спортна зала“, УПИ VІІІ – жилищно застрояване, УПИ ІХ – жилищно застрояване в нов УПИ VІІ – „Спортна зала“, кв. 40 по плана на гр. Белово. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 334/31.01.2013 г. Заплащане на обезщетение от ЗХ „Белово“ АД на община Белово за ползване на общинско депо село Дъбравите. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 333/31.01.2013 г. Изменение на Решение № 185 от 27.07.2012 г. на Общински съвет – Белово за предоставяне на дългосрочен кредит на „В и К – Белово“ ЕООД. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 332/31.01.2013 г. Определяне на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити директора на ОДЗ „Щурче“ – гр. Белово за 2013 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 331/31.01.2013 г. Определяне на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити директори на училищата от Общината за 2013 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 330/31.01.2013 г. Общински културен календар за 2013 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 329/31.01.2013 г. Годишен Отчет на кмета на Общината по изпълнението на Програмата за управление на община Белово, мандат 2011 – 2015 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 328/31.01.2013 г. Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в община Белово през 2013 година. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 327/24.01.2013 г. Избор на Управител на „Медицински център І – Белово“ ЕООД. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 326/14.01.2013 г. Удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Белово и Общината“ на г-н Атанас Василев Хрисчев. Изтегли