Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение

На 22.11.2012 г. кметът на община Белово инж. Костадин Варев и изпълнителният директор на МСПЕИ към Агенция за социално подпомагане Ивайло Иванов подписаха договор за безвъзмездно финансиране за проект „Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Белово“.
Проектът е на стойност 244 204.08 лв. и се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., схема на безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома”, финансирана от Европейски Социален Фонд и Република България.

Срокът за изпълнение на договора е 15 месеца и ще стартира през месец януари 2013 год.
Общата цел на проекта е да предостави социални услуги в домашна среда на хора с трайни увреждания или самотноживеещи хора чрез осигуряване на трудова заетост на безработни лица като лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници.
Специфична цел на проекта е :

– Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотноживеещи хора
– Разширяване и усъвършенстване на кръга на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”, специално насочени към тази категория от хора
– Разкриване на нови работни места в този сектор
– Подкрепа за социално включване на лица от целевата група
– Създаване на нова форма на социално предприятие
Целеви групи:
– 75 лица потребители на социалната услуга – лица/деца с увреждания с над 50% намалена работоспособност и самотноживеещи хора
– 40 лица доставчици на социалната услуга – социални асистенти, лични асистенти и домашни помощници.
Проекта предвижда създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – град Белово, община Белово. В него ще се сформира екип от 45 специалисти и служители, които ще обслужват 75 лица в неравностойно социално положение жители на град Белово и населените места в общината. Ще бъдат обслужвани лица/деца с увреждания с над 50% намалена работоспособност и самотноживеещи възрастни хора – над 65 годишна възраст. На тях ще се предоставя пакет от социални услуги, които те ще ползват срещу заплащане по тарифа определена от Общинския съвет на община Белово.
Пакетът от социални услуги, които ще бъдат предоставяни включва: текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение); основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, изтупване на постелки и килими); поддържане на лична хигиена; помощ и контрол за редовно приемане на лекарства; при нужда осигуряване на преглед от лекар и контакт с близките; осигуряване на грижи при влошаване на здравословното състояние; хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране); битови услуги – закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства, вещи от първа необходимост със средства на клиента, заплащане на ел. енергия, телефон, вода, данъци и други, осигуряване на отоплителни материали, внасяне на дърва и запалване на печка през зимния сезон, телефонна подкрепа, дребни технически ремонти; разходка и придружаване при посещение при близки, празници и тържества; организиране на лични празници при желание на лицето – изпълнение на услугата от доброволци на БЧК; подготовка на документи за представян пред ТЕЛК или снабдяване с технически помощни средства, правни услуги и др.
За по-доброто предоставяне на социалната услуга по проекта ще работи Консултант-социални дейности. Той ще се запознае със заболяванията, състоянието и нуждите на потребителите, ще изготви индивидуални планове за всяко едно лице, обхванато по проекта, ще изготви оценки на риска на целевите групи, ще извърши посещения по домовете, с цел актуализация на индивидуалните планове, консултации, относно притеснения на възрастни хора и/или лицата с увреждания, че в дома им влиза външен човек, консултации с близки и роднини на потребителите, помощ при осъзнаване и приемане на промяната във физическото и психическото им състояние и необходимостта им от получаване на помощ, следене на основни медицински състояния при необходимост и др.
Индикатори за изпълнение:
1. Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика – 1бр.
2. Общ брой потребители на услугата – назначени социални асистенти, лични асистенти, домашни помощници – 45
3. Брой обучени лица за извършване на услугата – 25
Индикатори за резултат :
1. Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика – 45
2. Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда – 8
3. Брой обслужени потребители – 75
4. Брой деца, ползващи услугата – 5
5. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурената грижа в семейна среда за болните им близки – 5
Устойчивост на резултатите:
Община Белово се ангажира за продължаване на тази дейност и търсене на възможности за тяхното финансиране като общинска дейност за предоставяне на социални услуги. За целите на проекта се разкри Звено за услуги в социална среда към ДСП, чиято структура ще бъде запазана и след приключване на проекта. Звеното за услуги ще премине в управление на кмета на община Белово, който ще се явява работодател на заетия в звеното персонал. Предвижда се да се запазят около 10% от разкритите работни места по проекта.
Какво предстои:
През месец януари 2013 год. ще стартира приема на заявления на лицата желаещи ползването на социалната услуга. Срока на приема, както и всички изискуема документи ще бъде публично оповестен на интернет страницата на община Белово, на информационните табла на община Белово и кметствата в селата на общината, както и в ДСП Белово.
Оценката на потребностите на желаещите да ползват услугата ще се извърши от дирекция „Социално подпомагане”, съгласно Методика за оценка на потребностите на кандидатите за ползване на почасови услуги по схема за бе3звъзмездна финансова помощ „Помощ в дома” – BG051PO001-5.1.04.
През месец февруари 2013 год. ще стартира приема на заявления на лицата желаещи да работят като лични асистенти, домашни помощници и социални асистенти. Срока на приема, както и всички изискуема документи ще бъде публично оповестен на интернет страницата на община Белово, на информационните табла на община Белово и кметствата в селата на общината, както и в Агенция по заетост, гр. Белово. Подбора и наемането на персонала ще се извърши чрез подбор по документи и интервю с екипа по проекта и служи тели от общинска администрация.
През месец февруари 2013 год. ще стартира приема на заявления на лицата желаещи да работят в звеното за управление – социален работник – 2 души. Срока на приема, както и всички изискуема документи ще бъде публично оповестен на интернет страницата на община Белово, на информационните табла на община Белово и кметствата в селата на общината, както и в Агенция по заетост, гр. Белово. Подбора ще се извърши от Комисия за оценка и подбор на персонала на звеното, включваща Екипа по управление на проекта и Консултант-социални дейности.

https://www.livechatalternative.com/